Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården

Som en del i Regeringens ANDT - strategi (alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken) har länet via en utbildningssatsning arbetat med att förstärka stöd i föräldrarollen för vuxna inom missbruks- och beroendevården samt ökat stöd till deras barn.

Under åren 2011-2014  skedde ett nationellt utvecklingsarbete kring de mål i ANDT - strategin (alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken) som rör stöd av barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer. Bl.a. skapade SKL en kurs inom ramen för det nationella projektet ”Kunskap till praktik”, i syfte att erbjuda en kunskapshöjning hos personal som kommer i kontakt med målgruppen.

Med anledning av att ”Kunskap till praktik” avslutades samt att ny forskning tillkommit, reviderades kursen "Att stärka barn- och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende", i samverkan med Socialstyrelsen och CAN. Studiematerialet syftar till fortsatt diskussion och utveckling av det lokala arbetet och hittas kostnadsfritt på CAN:s hemsida.