Vad är sociala investeringar?

En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt.

Sociala investeringar kan antingen vara insatser som är förebyggande, eller som sätts in tidigt. Med förebyggande insatser menas insatser som genomförs innan problem uppkommit. Med tidiga insatser menas insatser tidigt i ålder eller i en process. Insatserna ska förväntas leda minskad förekomst av, eller minskad risk för, socialt utanförskap eller ohälsa.

Att arbeta med sociala investeringar kan ses som en testbädd av nya arbetssätt och metoder där kända metoder testas i ny kontext, eller nya metoder utvecklas. Insatserna ska därför vara avgränsad i tid och omfattning, det vill säga rikta sig till en specificerad och avgränsad målgrupp.

De testade eller utvecklade metoderna följs upp och utvärderas noga både avseende mänskliga och samhällsekonomiska effekter. Detta för att ge en god grund för beslut om implementering i ordinarie verksamhet.  Det ska därför finnas ett antaget samband mellan insatsen och dess förväntade resultat, vilket ska motiveras väl.

Läs mer hos SKL Uppdrag psykisk hälsa

Presentation om de sociala investeringsmedlen vid Region Gävleborg (pdf)

Bildkälla: SKL, Uppdrag psykisk hälsa.