Kriterier för att ansöka

En social investering ska:

 • bidra till att uppfylla det regionala folkhälsoprogrammets mål om god hälsa för alla. Särskilt prioriteras målområdena delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor.
 • bedömas leda till samhällsekonomiska vinster på sikt, genom att samhällsekonomiska kostnader minskar eller förhindras att uppstå.
 • antingen vara en förebyggande insats eller en tidig insats.
 • ska testa befintliga, utveckla befintliga eller skapa nya metoder.
 • vid testande av befintliga metoder baseras på evidens eller beprövad erfarenhet.
 • vid utvecklande av befintliga metoder, eller vid skapande av nya metoder, ska samband mellan insats och förväntad effekt tydligt motiveras.
 • kunna implementeras i ordinarie verksamhet efter testperiod. Vid ansökan ska behörig chef, eller instans, från respektive sökande tillstyrka att investeringen ska genomföras och att den vid positivt resultat avses implementeras i ordinarie verksamheter.
 • planeras och genomföras i samverkan mellan minst två organisationer eller verksamheter.
 • vara avgränsade avseende storlek på insats, målgrupp och tid. Ansökt belopp maximalt 500 000 Svenska Kronor (SEK) per år upp till tre år.
 • vara möjliga att följa upp och utvärdera både avseende sociala effekter och samhällsekonomiska effekter
 • medfinansieras från sökande verksamheter. De sociala investeringsmedlen från Region Gävleborg kan finansiera upp till 50% av kostnaden
 • Befintlig verksamhet och pågående projekt finansieras inte av de sociala investeringsmedlen

Sociala investeringsmedel kan sökas av:

 • verksamheter inom Region Gävleborg.
 • kommunala verksamheter inom länet.
 • verksamheter som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun.
 • aktörer inom ideella sektorn, till exempel: föreningar, stiftelser, kooperativ eller liknande sammanslutningar.

Ekonomiska villkor

 • de sociala investeringsmedlen kan finansiera upp till 50 % av kostnaden för insats. De sökande ska vid ansökan redovisa en samlad medfinansiering för övriga kostnader. Medfinansieringens fördelning mellan de sökande är utifrån deras egen överenskommelse. Medfinansieringen kan vara både likvida medel och beräknade kostnader för medarbetare.
 • medel för ordinarie verksamhet eller befintliga projekt finansieras inte av de sociala investeringsmedlen
 • befintliga lokaler, ny-, om- och tillbyggnad av lokaler finansieras inte
 • köp av inventarier som inte är specifika för insatsen finansieras inte
 • ansökt belopp maximalt 500,000 kr per år under maximalt tre år
 • sociala investeringsmedel kan inte sökas av vinstdrivande verksamheter