Genomförande, uppföljning och utvärdering

Alla insatser som finansieras av de sociala investeringsmedlen ska kontinuerligt följas upp, samt utvärderas vid avslutad insats. Under genomförandefasen ska data för uppföljning och utvärdering kontinuerligt samlas in.

Steg 4 – Genomförande och uppföljning

Det är viktigt att under genomförande kontinuerligt följa upp pågående insatser. Uppföljning handlar om att se till så att insatsen genomförs och levererar enligt plan. Uppföljningen utgår från uppföljnings- och utvärderingsschemat och aktiviteter och tidsplan beskriven i ansökan.

Uppföljning görs dels genom löpande avstämningar mellan Samordnaren för sociala investeringsmedel och Projektledaren för insatsen, och dels via redovisning vid rekvirering av medel. Uppföljningen redogör för arbetssätt, genomförda aktiviteter, effekter, samt upparbetade kostnader. Avvikelser från avtal och aktivitetsplan ska beskrivas och åtgärd föreslås. Projektledaren ansvarar för att uppföljningen inkommer till berörda chefer och till samordnaren för sociala investeringsmedel.

Steg 5 - Utvärdering 

Utvärdering handlar om insatsens resultat och effekter: att synliggöra vad den sociala investeringen resulterar i, till skillnad mot vad som skulle ha inträffat om den inte hade gjorts. Utvärderingen ska utgå från insatsens syfte och mål samt inkludera så väl sociala som samhällsekonomiska effekter.

Utvärdering görs vid avslut av insats och ligger vanligtvis till grund för beslut om implementering och eventuell uppskalning och/eller breddning.

Vid utvärdering bör kontrollgrupp användas. En kontrollgrupp är en jämförbar gruppering som inte tagit del av den insats som genomförts. Resultat i målgruppen jämförs med resultat i kontrollgruppen. Om det, av exempelvis etiska skäl, inte går att använda kontrollgrupp kan andra jämförelsealternativ vara: motsvarande målgrupp i andra kommuner, eller värden för riket som helhet. Enbart före-efter-mätningar bör endast användas då andra alternativ saknas.

Projektledaren ansvarar för att möjliggöra utvärderingsarbetet.

Steg 6 - Implementering

Ett av villkoren för att bevilja sociala investeringsmedel är att insatsen ska kunna implementeras i ordinarie verksamheter om den utifrån utvärderingen anses ha gett positivt resultat. Redan i ansökan ska en beskrivning finnas om hur insatsen kan implementeras.

I de fall utvärderingen visar att delar av insatsen var lyckad, kan delar väljas att implementeras och skalas upp. Beslut om implementeringen och hur den ska gå till fattas av respektive verksamhet.