Kriterier

En social investering ska:

 • bidra till att uppfylla det regionala folkhälsoprogrammets mål om god hälsa för alla. Särskilt prioriteras målområdena delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor.
 • bedömas leda till samhällsekonomiska vinster på sikt, genom att samhällsekonomiska kostnader minskar eller förhindras att uppstå.
 • antingen vara en förebyggande insats eller en tidig insats.
 • ska testa befintliga, utveckla befintliga eller skapa nya metoder.
 • vid testande av befintliga metoder baseras på evidens eller beprövad erfarenhet.
 • vid utvecklande av befintliga metoder, eller vid skapande av nya metoder, ska samband mellan insats och förväntad effekt tydligt motiveras.
 • kunna implementeras i ordinarie verksamhet efter testperiod. Vid ansökan ska behörig chef, eller instans, från respektive sökande tillstyrka att investeringen ska genomföras och att den vid positivt resultat avses implementeras i ordinarie verksamheter.
 • planeras och genomföras i samverkan mellan minst två organisationer eller verksamheter.
 • vara avgränsade avseende storlek på insats, målgrupp och tid. Ansökt belopp maximalt 500 000 Svenska Kronor (SEK) per år upp till tre år.
 • vara möjliga att följa upp och utvärdera både avseende sociala effekter och samhällsekonomiska effekter medfinansieras från sökande verksamheter. De sociala investeringsmedlen från Region Gävleborg kan finansiera upp till 50% av kostnaden. Befintlig verksamhet och pågående projekt finansieras inte av de sociala investeringsmedlen.

Sociala investeringsmedel kan sökas av:

 • verksamheter inom Region Gävleborg.
 • kommunala verksamheter inom länet.
 • verksamheter som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun.
 • aktörer inom ideella sektorn, till exempel: föreningar, stiftelser, kooperativ eller liknande sammanslutningar.