Systematisk uppföljning

Inbjudan att delta i ett småskaligt projekt för att testa systematisk uppföljning i den egna verksamheten

Socialstyrelsen har nu publicerat sitt stödmaterial om systematisk uppföljning. Materialet riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten. För den som är intresserad finns därför möjlighet att under hösten tillsammans med andra delta i en gemensam fördjupning i systematisk uppföljning. Fördjupningen kommer att ledas av Tord Fredriksen, FoU Välfärd, Region Gävleborg. Lämpligt antal deltagare är 6-12 personer. Ingen kostnad för att delta. Målgrupp: enhetschefer, handläggare och verksamhetsutvecklare inom funktionshinderområdet (LSS och socialpsykiatri).

Anmäl ditt intresse senast den 31 augusti till tord.fredriksen@regiongavleborg.se

För frågor ring: 026-65 02 66

Bakgrund

Under 2012 genomförde SKL en kartläggning som lyfte fram viktiga utvecklingsbehov inom funktionshinderområdet. Utifrån resultatet i kartläggningen enades parterna om tre angelägna områden för utvecklingsarbete. Huvudmännen ansökte under 2013 hos SKL om medel för utvecklingsarbete inom ett eller flera av dessa områden. Nationell samordning för uppdraget fanns tillgänglig fr.o.m. augusti 2013. Enligt överenskommelsen ska den systematiska uppföljningen inom verksamhetsområdet förstärkas på alla nivåer, det vill säga både på individ-, verksamhets- och systemnivå. Arbetet kan genomföras för en eller flera delar av verksamhetsområdet. En viktig målsättning för arbetet ska vara att initiera, genomföra och utveckla den systematiska uppföljningen. Målsättningen ska också vara att det skapas strukturer och processer för systematisk uppföljning och att resultaten av dessa kopplas till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser.

I den regionala kartläggningen som genomfördes 2012 framkom att länets kommuner i stor utsträckning saknar metoder för systematisk uppföljning och utvärdering inom berörda verksamheter. Önskemål om tydliga uppföljnings- och utvärderingsprocesser som får genomslag i hela länet framfördes. Bland de aktuella bristerna nämndes avsaknad av metod för att fånga in brukarnas synpunkter på verksamheten. Brister i dokumentationen liksom avsaknaden av handlingsplaner framfördes i vissa kommuner som ett hinder för uppföljning och utvärdering.

När det gäller systematisk uppföljning finns behov av att skapa strukturer och kvalitetssäkring på individnivå, från ansökan och beslut till utförandet. Stämmer den beslutade insatsen med behovet? Erhåller brukaren i slutänden det som är beslutat eller finns det avvikelser? I ansökan till SKL formulerades det förväntade resultatet som att systematisk uppföljning, både på individ- och verksamhetsnivå kan ge underlag för kontinuerliga ställningstaganden om förbättring, metodförändring och verksamhetsförändring.

2016-09-16 Gävle Central Konferens kl 9-12 Gemensam introduktion till webbutbildning och fördjupning Gäst: Johan Glad, Socialstyrelsen

Individuellt arbete i webbutbildningen

2016-10-07 Gävle Central Konferens kl 9-12 Fördjupningstillfälle 1 Vad vill vi veta?

2016-11-11 Gävle Central Konferens kl 9-12 Fördjupningstillfälle 2 Hur ska vi göra?

2016-12-09 Gävle Central Konferens kl 9-12 Fördjupningstillfälle 3 Vad har vi fått veta?

2017-01-13 Gävle Central Konferens 9-12 Fördjupningstillfälle 4 Hur går vi vidare?