Funktionshinder

Sedan 2010 har regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) slutit årliga överenskommelser för att stödja en evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten.

Sedan mitten av 2013 har utvecklingsmedel för insatser till personer med funktionsnedsättning ingått i överenskommelsen. Områden som medel har kunnat sökas till är: 

 • delaktighet och inflytande för barn och unga
 • brukarmedverkan
 • systematisk uppföljning

Målsättning för arbetet är att skapa strukturer och processer för medverkan och inflytande och koppla dessa till relevanta besluts-och verksamhetsprocesser.

Syfte

Skapa hållbara strukturer för kunskapsutveckling där brukarens och den professionelles kunskaper tillsammans med relevant vetenskap utgör grunden för arbetet i Gävleborgs län.

Målgrupp

LSS-målgrupper:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd

Uppdragsmål

Förstärkt Brukarmedverkan

 • Skapa strukturer och processer för medverkan och inflytande genom 
 • Ökat brukarinflytande på individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå
 • Utbilda vägledare i Delaktighetsmodellen
 • Samverkan med olika handikappråd/brukarorganisationer i kommunerna och Region Gävleborg 

Skapa strukturer och processer för systematisk uppföljning genom att:

 • Initiera, genomföra och utveckla den systematiska uppföljningen
 • Genomföra en utvärderingsverkstad
 • Genomföra långsiktiga och strategiska kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare inom verksamhetsområdet -forskarcaféer/seminarier/föreläsningar

Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga

 • Utifrån det lokala utgångsläget förbättra delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning.

Effektmål

 • Riktade satsningar i länet på brukares rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande leder till verksamheter som flyttar fokus från verksamheternas behov till brukarens behov, vilket måste ses som huvudmännens primära uppdrag.
 • Ökad kompetens bland personal för att bättre möta brukares behov leder inte bara till förbättringar för brukare utan även större arbetstillfredställelse och nöjdare medarbetare.
 • Systematisk uppföljning både på individ- och verksamhetsnivå, ger underlag för kontinuerliga ställningstaganden om förbättring, metodförändring och verksamhetsförbättring.