Tandvård för personer 3 till och med 22 år

Det innebär att tandläkaren eller kliniken får ersättning per månad för de individer som är listade hos dem. Ersättningen blir från
2018-01-01, 1200 kronor per individ och år och betalas ut med
1/12 per månad.

Från 3 års ålder gäller fritt val av tandvårdsklinik. Beställarenheten för tandvård skickar ut informationsbrev till föräldrar till samtliga 3-åringar samt nyinflyttade. Om inte ett aktivt val görs sker listning på närmaste folktandvårdsklinik.

Blanketter

Vårdgivaranmälan, blankett som används när du som vårdgivare får en patient som önskar få sin vård hos dig.  

Vårdrapport blankett där du redovisar att du undersökt barnet och där du lämnar de uppgifter som Beställarenheten behöver.

Anvisningar till vårdrapport. 

Tandvård i andra landsting/regioner

Det skiljer sig angående tillvägagångssätt och hur ersättning betalas ut i de olika landstingen. Därför bör alltid kontakt tas med patientens hemlandsting om de är folkbokförda i ett annat län innan debitering sker. Akut vård kan faktureras enligt Folktandvårdens prislista i den egna vårdregionen. Med akut tandvård avses ett första besök, samt akut vård. Om ytterligare behandling krävs ska alltid ansvarig tandläkare kontaktas innan vidare behandling utförs.

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra landsting/regioner (pdf)