Tandvård för personer 23-24 år

Avgiftsfri tandvård gäller 2018-01-01 – 2018-12-31 för personer som är 23-24 år, dvs födda 1994-1995.

 

Förmånen gäller endast för 23-24-åringar som är folkbokförda inom Gävleborgs län.

Administrativt regelverk

Region Gävleborgs administrativa regelverk för personer upp till och med 22 år gäller även för 23-24-åringar när inget annat framgår. Profylax- och vårdprogram för barn, ungdomar och vuxna gäller även för dessa individer och rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård ska följas.

Fritt val av tandvårdsklinik gäller

23-24-åringarna fortsätter att vara listade på samma klinik som de varit listade på tidigare, men de kan när som helst lista om sig och byta vårdgivare. Den nya kliniken sänder in en vårdgivaranmälan till Beställarenheten för tandvård.

Kallelser

Kliniken kallar när det är dags för, tidigare planerad, revisionsundersökning. Vid undersökning ska vårdrapport fyllas i och sändas till Beställarenheten för tandvård. Från Folktandvården Gävleborg AB sänds informationen via fil en gång per månad.

Allmäntandvårdens ersättning

Ersättning från Beställarenheten för tandvård utgår med en tolftedel av årsbeloppet varje månad. Årsbeloppet blir från 2018-01-01 1200 kronor. Vårdgivaren kan ta ut patientens allmänna tandvårdsbidrag (ATB) från Försäkringskassan från och med 1 juli. Användningen av ATB förutsätter att patienten fått tandvård, till exempel en undersökning, och att vårdgivaren tagit ut ett pris som motsvarar ersättningen för ATB för undersökningen. 

För att kunna ta ut ATB måste vårdgivaren rapportera en åtgärd och de tandhälsouppgifter som Försäkringskassan begär. Vårdgivaren får inte ta emot någon annan ersättning direkt från patienten än det allmänna tandvårdsbidraget som finns på patientens konto hos Försäkringskassan vid vårdtillfället. Högkostnadsskyddet i den statliga tandvårdsförsäkringen eller det särskilda tandvårdsbidraget (STB) ska inte användas.

Specialist- och sjukhustandvård

Specialisttandvård som utförs av Folktandvården Gävleborg AB och som är i enlighet med regionens anvisningar är avgiftsfri för patienten. De 23-24-åringar som har rätt till Regionens särskilda tandvårdsstöd, tandvård som led i en sjukdomsbehandling, ska förhandsbedömas inom dessa kategorier på samma sätt som vuxna patienter. Den vård som godkänns enligt någon S-kategori ersätts av Beställarenheten för tandvård och patienten ska inte debiteras någon patientavgift.

Regionens tandvårdsstöd för vuxna

För de 23-24-åringar som har rätt till regionens tandvårdsstöd för vuxna gäller regelverken för dessa. Detta tillämpas från det år patienten fyller 23 år. Patienterna har vid N-, F- och S-tandvård rätt till behandling och Beställarenheten för tandvård faktureras för den utförda behandlingen, i 100 procent, det vill säga inget avdrag för patientavgifter. Innehållet i vården ska motsvara vad som anges i anvisningarna.

23-24-åringarna betalar ingen patientavgift och det utgår inte heller någon kapiteringsersättning för dessa individer. Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) ska inte används. Vårdrapport ska lämnas.