Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista (enkel läkemedelsgenomgång).

Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att, upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem (fördjupad läkemedelsgenomgång).

I Socialstyrelsens författningar SOSFS 2000:1 och SOSFS 2012:9  finns krav att alla patienter som är 75 år eller äldre och är ordinerade minst 5 läkemedel ska erbjudas enkel och ibland även fördjupad läkemedelsgenomgång bland annat vid inskrivning på sjukhus samt att en läkemedelsberättelse ska skrivas vid utskrivning från sjukhus. Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos sköra äldre som är en utsatt grupp.

Läs mer om hur och när en enkel samt fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras i rutinen:

Läkemedelsgenomgång - enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse (primärvård)
och
Läkemedelsgenomgång – enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse (slutenvård och specialistmottagningar).

Hjälpmedel att använda vid läkemedelsgenomgångar

Se länkar och lathundar för användbara tips.