Läkemedelshantering

Säkra och enhetliga hanteringsrutiner för läkemedel är av största vikt. Läkemedelskommittén har som en av sina huvuduppgifter att verka för säker och rationell läkemedelsanvändning. Föreliggande rutiner för läkemedelshantering har tagits fram av läkemedelskommittén i samverkan med medarbetare i landstinget.

Syftet är att all hälso- och sjukvård i Region Gävleborg ska uppnå enhetliga rutiner för läkemedelshantering.

Övergripande rutin för läkemedelshantering

Läkemedelshantering Regiongemensam rutin för hälso och sjukvården

Övriga dokument

Dokument, rutiner och blanketter

Mallar för lokala rutiner

Den övergripande rutinen för läkemedelshantering i Region Gävleborg gäller för alla vårdenheter och är grunden i all läkemedelshantering. Som ett komplement till den övergripande rutinen behöver lokala rutiner för läkemedelshantering upprättas. För att underlätta arbetet med upprättande av lokala rutiner, samt för att säkra att de lokala rutinerna uppfyller befintliga lagar och riktlinjer har mallar för lokala rutiner och dokument tagits fram. Mallarna anpassas efter den egna verksamhetens behov.
 
Enligt Region Gävleborgs ledningssystem ska rutinerna upprättas och fastställas i Platina. Mallarna för lokala rutiner och dokument finns tillgängliga i Platina. Privata vårdenheter som inte använder Platina som önskar använda mallarna vid upprättande av lokala rutiner kan kontakta lakemedelsenheten@regiongavleborg.se för att få dessa i wordformat.