Samverkansdokument och medicinska rutiner - Hälsoval Gävleborg

Medicinska rutiner, vårdprogram och samverkansdokument för verksamheter anslutna till Hälsoval Gävleborg. Bland annat handläggning av bröstpatienter, ryggbedömingar, vårdprogram stroke, barnmedicin gränssnitt.

Akut patientflöde Gästrikland Organisationen av det akuta patientflödet i Gästrikland efter 18 november 2015 då Familjeläkarjouren i Gävle flyttade till sjukhusområdet.
Autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD hos vuxna Beslutsstöd vid remittering för utredning till vuxenpsykiatri och till vuxenhabilitering. Ansvarsfördelning primärvård (PV), vuxenpsykiatri (VUP) och vuxenhabilitering (VUH).
Barn och unga Information om hälsa och vård inom området barn och unga för vårdgivare och samverkansaktörer.
Barnmedicin Samarbetsavtal primärvård-barnmedicin, akut sjuka barn träffar barnläkare utan remiss samt anmälan om barn som far illa. Barn med smärta från höftled.
Beroendeframkallande Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.
Demens Flöde för basal demensutredning inom primärvården. Arbetsterapi i primärvård vid demens och demensliknande tillstånd.
Diabetes och endokrinologi Gränssnittsdokument för diabetes och endokrinologi. Hyperparathyreoidism - handläggning av patienter med symtom på HPT och/eller höga kalknivåer. Ansvar för patienter som remitterats för utredning av thyreoida. Fotvård. Kostbehandling
Fast vårdkontakt Ansvar och roller för hanteringen av fast vårdkontakt.
Gastroenterologi och hepatologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi handläggning av olika diagnoser. Handläggning av tarmsymtom.
Hematologi Hantering av specialistvårdspatienter med misstänkt eller verifierad hematologisk sjukdom.
Hjärt- och kärlsystemet AK-mottagning. Kardiologi. Paradaxa. Stroke. Ventrombos.
Hud Hudcancerflöde, hudpärm, trycksår.
Hälsofrämjande hälso-och sjukvård Levnadsvanornas betydelse för hälsan innebär att hälso- och sjukvården bör ha ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stödja de patienter som vill få hjälp med att ändra sina levnadsvanor.
Infektion Infektionsvård. HIV
Kirurgi Remiss till VO Kirurgi, remisskrav för plastikkirurgisk operation. Struma. Varicerkirurgi.
Kvinnosjukvård Samarbetsdokument öppenvård gyn mellan Primärvården och Kvinnosjukvården Gävleborg
Lungmedicin Remisskriterier lungmottagningen och OSAS-vård, CT-kontroller av noduli
Missbruk Behandlingsriktlinjer gällande patienter med alkohol- och drogmissbruk. LVM-bedömingar - handläggning inom beroendeenheterna.
Mödravård Samarbete mellan MVC och hälsocentralerna, anemi under graviditet, hypothyreos under graviditet, urinvägsbesvär under graviditet, gastric bypass och hepatitpositiv mor.
Neurologi Omhändertagande av patienter som söker för huvudvärk.
Obesitas Indikationer och riktlinjer för obesitaskirurgi och bilagorna remiss till obesitasmottagning och indikation för bröstplastikoperation.
Onkologi Remiss till VO Onkologi och trygghetsplatser på onkologisk avdelning. Feber eller tecken på infektion omhändertagande av neutropen patient.
Ortopedi Krav på uppgifter i remisser. Handkirurgi för primärvårdsläkare. Höft och knä, handläggning. Rygg. Vårdprogram axelbesvär.
Osteoporos
Pollenallergi Lathund för behandling av pollenallergi.
Psykisk ohälsa Ansvarsfördelning mellan primärvården och psykiatrin. Anmälan av patienter som av säkerhetsskäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Suicidnära patienters akuta omhändertagande. Handräckning.
Reumatologi Reumatologi i primärvård - vårdprogram.
Röntgen Rutin vid röntgen av kvinnor i fertil ålder.
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag och överenskommelse, Fast vårdkontakt, Egen vård, SIP, Life Care
Smärta Kriterier för remiss till Smärtcentrum. Intratekal kateter för smärtlindring. PCA pumps och PCA protokoll.
Standardiserade vårdförlopp Definierar innehåll från alarmsymtom om misstanke om cancer, vad som ska ligga till grund för välgrundad misstanke om cancer, vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling, och vilka maximala väntetider som gäller.
Triagering/RETTS RETTS-triage (Rapid Emergenscy Triage and Treatment System) - ansvarsförhållande och tillämpning.
Urologi Riktlinjer vilka åtgärder som ska göras i primärvården och vilka patienter som ska remitteras till VO Kirurgi. KAD
Ögon Körkortsintyg och Samverkanspolicy VO Ögon/primärvård.