Medicinska rutiner och stöddokument

Medicinska dokument exempelvis om egenvård, handräckning, hemsjukvård, katastrofberdskap, lab, läkemedelsgenomgångar, dödsfall, psykoterapi, vaccination och vårdhygien.

1177 – överenskommelse om hänvisningar 1177 – överenskommelse om hänvisningar
Ambulans Beställarkriterier, beställarblankett och ordinationslista vid ambulanstranspoprter. Samverkan nattetid.
Anmälan om fel i vården Anmälan om fel i vården till Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Landstingsgemensam rutin, hälso- och sjukvård
Antibiotikabehandling i hemmet-parenteral Ansvarsvarsfördelningen vid parenteral antibiotikabehandling i hemmet inom primärvården.
Asyl Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt beslut om hälsoundersökningar för asylsökande. X-trafikbiljetter asylsökande
Bemötande Värdegrund gällande alla medarbetare för ett gott bemötande inom all hälso-och sjukvård.
Bensår Division Primärvårds rutiner om vård och behandling av bensår.
Bröst Mastodyni, information till primärvården.
Centrala infarter Rutiner för central venkateter, PICCLINE och subcutan venport
Delegering Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift med bilagor såsom signeringslistor, kunskapstest och lista över personal med delegerade arbetsuppgifter.,
Dödsfall Rutin för fastställande och anhörigstöd och omhändertagande vid oväntat dödsfall i hemmet eller på allmän plats.
Flerfunktionsnedsatta Samordnat omhändertagande av personer med flerfunktionsnedsättningar
Genetiska utredningar Frågor om genetiska utredningar
Habilitering Överrapportering från Barn- och ungdomshabiliteringen till Primärvården inför 18 årsdagen.
Hemsjukvård Länsövergripande rutiner om hemsjukvård.
Hjälpmedel Broschyrer om hjälpmedel för medarbetare och patienter samt beslut om kostnadsansvar. Handbok Hjälpmedel. Rutin för förskrivning av elrullstol.
HLR och Heartstart Dokument och instruktioner HLR och Heartstart.
KBT KBT på internet via primärvården i Gävleborg.
Lab kemi Labanalyser - analysförteckning med provtagningsanvisningar och referensvärden
Lifecare SPU och SIP Lifecare är ett IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommuner och primärvård. Lifecare används vid samordnad vårdplanering. Rutiner för vårplanering och Lifecare.
Läkemedel
Märkning av in- och utfartsvägar Märkning av in- och utfartsvägar (katetrar, sonder, dränage mm) för att förhindra risken för förväxling.
Nutrition Stöd för nutritionsomhändertagandet
Palliativ vård Rutin som beskriver omhändertagandet av patienter inom palliativ vård vid livets slutskede.
Polisen - provtagning Samverkansavtal med polisen vid blodprovtagning på personer som misstänks för drog- eller alkoholrattonykterhet.
Proaktiv hälsostyrning
Rehabilitering och sjukskrivning Rutiner för rehabilitering och sjukskrivningsprocessen.
Remisshantering Remisshantering inom hälso- och sjukvård och tandvård, Region Gävleborg
Remisshantering - utomlänspatienter Remisshantering utifrån Patientlagen
Sepsis/septisk chock Vårdprogram
Smittskydd och vårdhygien Smittskyddsinformation bland annat smittskyddsanmälan (Länk till smittskydd Region Gävleborg)
Syrgasbehandling Rutinen beskriver behandling med syrgas till vuxna vid akuta tillstånd. Rutinen gäller all hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg, med undantag av intensivvård och vård på operationssal.
Våld i nära relationer Rutiner vid upptäckande av patienter utsatta för våld i nära relationer eller barn som lever med våld i hemmet.