HFS - Nätverket hälsofrämjande sjukvård

Sedan maj 2013 är Region Gävleborg medlem i det svenska nätverket för Hälsofrämjande sjukvård.

Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Idén bakom nätverket är att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Arbetet med att driva denna utveckling inom Region Gävleborg samordnas av folkhälsa och hållbarhet.

Världshälsoorganisationen, WHO, anser att framtidens hälso- och sjukvård måste bli mer hälsoinriktad och vara en hälsoresurs för sitt område. Hälso- och sjukvården har i uppdrag att utveckla insatser för att förebygga sjukdom och stärka patientens självupplevda hälsa utöver uppdraget att bota och lindra.

För att skapa en helhet arbetar nätverket inom fyra perspektiv: patient-, befolknings-, medarbetar samt styr/ledningsperspektiv.

 • Patientperspektivet
  Nätverket drivs av viljan att alla patienter ska mötas med respekt för sina olikheter i behov, värderingar och kultur. I patientmötet stärks patientens tillit till sin egen förmåga att hantera sin sjukdom och förbättra sin hälsa och livskvalitet.
 • Befolkningsperspektivet
  Nätverket arbetar för att hälso-och sjukvårdens kunskap och erfarenhet ska stärka samhällets arbete för befolkningens hälsa.
 • Medarbetarperspektivet
  Nätverket verkar för att hälso-och sjukvården ska vara en förebild för en god arbetsmiljö.
 • Styr- och ledningsperspektivet
  Genom en helhetssyn på vårdens uppdrag och fokus på vårdens resultat, utvecklar nätverket en värdeskapande vård där resurserna används klokt.

Nätverket har olika verktyg, som kan användas i det hälsofrämjande arbetet. De verktyg som finns är läromaterial, stöd till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, inspirationsfilmer, information till patienter samt en matwebb.

Det finns goda exempel från nätverkets medlemsorganisationer att ta del av. Nätverket anordnar både konferenser och utbildningar, som bland annat kommer att vara till stöd i den fortsatta utvecklingen av Region Gävleborgs hälsofrämjande arbete, som till exempel implementeringen av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Nätverkets arbete bedrivs huvudsakligen inom temagrupper med fokus på olika hälsofrämjande områden. För närvarande finns tolv temagrupper. Processen med att se över på vilket sätt Region Gävleborg ska medverka i nätverkets arbete har precis påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Har du tankar, idéer eller frågor om Region Gävleborgs medlemskap i nätverket är du välkommen att höra av dig.