Länets handikappråd - LHR

Länets handikappråd är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg. I länets handikappråd diskuteras frågor av övergripande karaktär

Ledamöter

Politiska ledamöter

Ledamöter länets handikappråd

Arbetsordning

Arbetsordning handikappråd

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2019: 24 januari, 26 april, 4 september, 6 november.

Länets handikappråd (LHR)

LHR sammanträden 2019: 27 mars, 23 maj, 3 oktober, 4 december.

Protokoll