Länets handikappråd - LHR

Länets handikappråd är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg. I länets handikappråd diskuteras frågor av övergripande karaktär

Ledamöter

Politiska ledamöter

Ledamöter länets handikappråd

Arbetsordning

Arbetsordning handikappråd

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2018: 6 februari, 2 maj, 5 september, 6 november.

Länets handikappråd (LHR)

LHR sammanträden 2018: 1 mars, 28 maj, 1 oktober, 5 december.

Protokoll