Fördjupade utredningar

Inom rehabiliteringskedjan ställs höga krav på kvalificerade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

I vissa ärenden finns behov av fördjupade utredningar som baseras på enbart en läkares utredning, särskilt läkarutlåtande (SLU). I andra ärenden finns behov av en teambaserad utredning (TMU) med inslag av flera kompetenser inom hälso- och sjukvården.
Landstingen ska inom föreskriven tid bistå Försäkringskassan i sådana försäkringsärenden som behöver kompletteras med dessa båda typer av fördjupade medicinska utredningar.

Utredningar om aktivitetsförmåga (AFU) startade 2013 som en pilotverksamhet. 

Från och med april 2018 är AFU den utredningsform som Försäkringskassan beställer. I en utvidgad AFU utredning kan även psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut ingå som utredare.
Alla utredare ska ha genomgått Försäkringskassans grundutbildning i försäkringsmedicinska utredningar och delta i de återkommande uppföljningar som hålls.