Redovisning punktprevalensmätningar hösten 2013

Vi ser att det systematiska arbetet med både de vårdrelaterade infektionerna (VRI) och hygien- och klädreglerna (BHK) ger resultat. Antalet tryckskador var något högre vid den här mätningen och jämfört med riksgenomsnittet. Läs om höstens PPM-resultat.
 
Under hösten har vårdenheterna deltagit i de nationella punktprevalensmätningarna (PPM) när det gäller tryckskador, vårdrelaterade infektioner och följsamheten till hygienrutiner och klädregler.
 
Förbättringsarbetet sker hela tiden och på flera håll, här är några exempel:
 
Utöver de PPM vi är ålagda att genomföra gör Landstinget Gävleborg egna månatliga mätningar av både VRI och BHK vilket håller frågan ständigt aktuell. En annan bidragande orsak till att vi lyckats begränsa de vårdrelaterade infektionerna kan vara systemet med certifierad kateterinsättare: för att få sätta kateter i Landstinget Gävleborg behöver den aktuella medarbetaren bli certifierad kateterinsättare via KTC.
 
När det gäller följsamheten till kläd- och hygienreglerna ser vi stegvis förbättringar, även om vi har en bit kvar. Målet är hundraprocentig följsamhet, ingenting annat. Det är vi skyldiga våra patienter, och det är dit vi strävar.
 
Efter mätningarna är de viktigaste åtgärderna för att förebygga tryckskador identifierade: riskbedömning, hälavlastning, regelbunden lägesändring och nutritionskontroll.

För exakta siffror och resultat samt mer läsning, läs redovisning PPM ht 2013.