Fokusområden

Region Gävleborg deltar i den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet som syftar till långsiktigt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete. Sedan 2011 driver Sveriges kommuner och landsting (SKL) det arbetet tillsammans med samtliga landsting och regioner utifrån årliga överenskommelser med staten.

Avsikten är att successivt utveckla och höja ambitionsnivån avseende patientsäkerhetsarbetet och värna om kontinuiteten i förbättringsarbetet. Varje år upprättar regeringen en överenskommelse med SKL som bygger på överenskommelsen från tidigare år.

Utgångspunkten för satsningen är en nollvision när det gäller antalet undvikbara skador, så kallade vårdskador. Målet är att gradvis minska antalet vårdskador. Vården ska präglas av en patientsäkerhetskultur som ska kännetecknas av patientens och/eller närstående medverkan. Genom ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum är det tänkt uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet i landstingen och regionerna.