Redovisning/utbetalning

Utbetalning av medel sker efter att kostnader och resultat har redovisats.

Rekvisitionen ska göras på Region Gävleborgs mall, se nedan och innehålla följande:

  • En lägesrapport som beskriver de aktiviteter som genomförts under perioden och hur projektet utvecklas i förhållande till ansökan och beslut. Vid slutredovisning av projektet ska en slutrapport bifogas revisitionen. Mall för läges- och sluttraport finner du nedan.
     
  • En redovisning av nedlagda kostnader i projektet. Projektet ska särredovisas hos stödmottagaren, så att intäkter och kostnader för projektet direkt kan utläsas i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. Utdrag ur bokföringen (huvudbok och resultatrapport) ska bifogas rekvisitionen tillsammans med eventuella andra underlag som framgår av informationen i Info redovisning av projekt nedan.

Rekvisition av medel ska ske minst två gånger per år. Vilket tidsintervall som ska gälla beslutas i samråd mellan Region Gävleborg och projektägaren.

Mer information och blanketter

Redovisning av projekt med beslut 2015 och senare

Information om redovisning av projekt (pdf)

Rekvisitionsblanketter (Excel)

Intyg om projektarbete (Word)

Lägesrapport (pdf)

Slutrapport (pdf)

Redovisning av projekt med beslut innan 2015

Information om redovisning av projekt (pdf)

Rekvisitionsblanketter (Excel)

Lägesrapport (pdf)

Slutrapport (pdf)