Ansökan/beslut

Formulera en projektidé

Innan en skriftlig ansökan om projektmedel görs ska alltid en första projektidé formuleras i en kort projektskiss (högst en A4) och i form av en förändringslogik (effektlogik). Se anvisning Förändringslogik avseende projekt nedan.

Sökanden kan ta kontakt med någon av Region Gävleborgs strateger för att bolla idén innan projektskissen skickas in. Innan ansökan formellt skickas in ska den kommuniceras med handläggare via mejl: projektmedel@regiongavleborg.se

Formulera en ansökan

När en projektidé förankrats i samråd med Region Gävleborgs strateger ska en skriftlig ansökan göras på den ansökningsblankett som finns att ladda ner från den här webbsidan (se nedan).

Det är mycket viktigt att läsa igenom handledningen och anvisningarna till ansökningsblanketten (se länkar nedan). 

När ska ansökan ske? 

Ansökningar görs löpande. Beräknad handläggningstid är cirka två månader under förutsättning att ansökan är förankrad och komplett.            

Det är viktigt att ansökan skickas in till Region Gävleborg i god tid innan projektet startar. Detta är särskilt viktigt om ett projekt söker medfinansiering både från Region Gävleborg och från Regionala Strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige (Tillväxtverket), för att Region Gävleborgs medfinansieringsintyg ska hinna bli klart inför EU-ansökan. 

Skicka in din ansökan

Undertecknad ansökan med bilagor, enligt handledning och anvisningar, skickas till:
Region Gävleborg
Ekonomiavdelningen, Kvalitet och analys
801 88 Gävle

Ansökan ska även skickas elektronsikt (som word- och excelfil) till:
projektmedel@regiongavleborg.se

Hur stor summa kan sökas?

Stöd lämnas normalt med en viss andel av projektets totalkostnader. En principiell inriktning är att vår finansiering av projekt bör vara högst 25 % av projektets budget. Den totala andelen 1:1-medel kan maximalt utgöra 50 % av projektets totala kostnader. När det gäller stöd till en eller flera kommuner i samverkan förutsätts dessa medverka i och medfinansiera projektet.

Egen arbetsinsats och lokaler får medräknas utöver likvida medel.

Mervärdeskatt ingår i projektet endast då det är en verklig kostnad.

Om den ekonomiska slutredovisningen visar att kostnaderna för projektet blivit lägre än budgeterat, ska Region Gävleborgs del vid utbetalning minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

Ansökan är offentlig

Ansökan om projektmedel, inklusive projektbeskrivning, är en offentlig handling.

Blanketter och anvisningar:

Handledning - Att ansöka om regionala projektmedel (.pdf)

Anvisningar till ansökningsblankett (.pdf)

Ansökan del 1 (.docx)

Ansökan del 2 - Budget (.xls)

Nya Möjligheter - Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2013-2020 (.pdf)

Vi finansierar nya möjligheter, finansieringsstrategi 2018-2020. (pdf)

Förändringslogik avseende projekt (.pdf)

Medfinansieringsintyg.xlsx (.xlsx)

Friställningsintyg (.docx)

Allmänna villkor (.pdf)

Andra program Gävleborg berörs av:

Regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Socialfonden (ESF)
Leader Gästrikebygden
Leader Hälsingebygden
Leader Nedre Dalälven