Projektmedel

Projektmedel är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Region Gävleborg har ungefär 65 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling.

Med projekt menas avgränsade insatser med klart uttalat regionalpolitiskt mål och syfte. Projektet ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m m för att underlätta strukturomvandling och skapa en hållbar sysselsättning. Medlen kan alltså inte användas till att finansiera ordinarie åtgärder inom statlig eller kommunal verksamhet. Dessa statliga projektmedel kallas även "anslag 1:1".

Vem kan söka projektmedel?

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande. Innan ansökan görs ska kontakt tas med någon av Region Gävleborgs strateger.

Vad styr projektmedel?

Projektverksamheten styrs av reglerna i Förordningen (SFS 2017:583) om regionalt utvecklingsarbete samt förordningen (SFS 2003:596) om bidrag för projektverksamheten inom den regionala utvecklingspolitiken. Projekten bedöms och prioriteras utifrån överensstämmelsen med den regional utvecklingsstrategi - nya möjligheter samt finansieringsstrategin - Vi finansierar nya möjligheter, finansieringsstrategi 2018-2020.

Projekt inom innovation och forskning bedöms därutöver utifrån överensstämmelsen med Regional innovationsstrategi för smart specialisering Gävleborg.

Projektbanken

Förteckning över projekt som beviljats medel från Region Gävleborg.

Projektbanken