Ansökan/beslut

Steg 1

Innan en skriftlig ansökan om projektmedel görs ska alltid en första projektidé formuleras i en kort projektskiss (högst en A4) och gärna i form av en projektlogik/förändringslogik. Sökanden kan ta kontakt med någon av Region Gävleborgs strateger för att bolla idén innan projektskissen skickas in.

Steg 2

När en projektidé förankrats i samråd med Region Gävleborgs strateger ska en skriftlig ansökan göras på den ansökningsblankett som finns att ladda ner från den här webbsidan (se nedan).

Det är mycket viktigt att läsa igenom handledningen och anvisningarna till ansökningsblanketten (se länkar nedan). 

När ska ansökan ske? 

Ansökningar görs löpande. Beräknad handläggningstid är cirka 2 månader under förutsättning att ansökan är förankrad och komplett.            

Det är viktigt att ansökan skickas in till Region Gävleborg i god tid innan projektet startar. Detta är särskilt viktigt om ett projekt söker medfinansiering både från Region Gävleborg och från Regionala Strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige (Tillväxtverket), för att Region Gävleborgs medfinansieringsintyg ska hinna bli klart inför EU-ansökan. 

Hur stor summa kan sökas?

Stöd lämnas normalt med en viss andel av projektets totalkostnader.

Region Gävleborgs bidrag kan maximalt utgöra 50 % av projektets totala kostnader. När det gäller stöd till en eller flera kommuner i samverkan förutsätts dessa medverka i och medfinansiera projektet.

Egen arbetsinsats och lokaler får medräknas utöver likvida medel.

Mervärdeskatt ingår i projektet endast då det är en verklig kostnad.

Om den ekonomiska slutredovisningen visar att kostnaderna för projektet blivit lägre än budgeterat, ska Region Gävleborgs del vid utbetalning minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

Ansökan är offentlig

Ansökan om projektmedel, inklusive projektbeskrivning, är en offentlig handling.

Blanketter och anvisningar:

Handledning - Att ansöka om regionala projektmedel (.pdf)

Anvisningar till ansökningsblankett (.pdf)

Ansökan del 1 (.docx)

Ansökan del 2 - Budget (.xls)

Nya Möjligheter - Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2013-2020 (.pdf)

Vi finansierar nya möjligheter, finansieringsstrategi 2018-2020. (pdf)

Förändringslogik avseende projekt (.pdf)

Medfinansieringsintyg.xlsx (.xlsx)

Friställningsintyg (.docx)

Allmänna villkor (.pdf)

Andra program Gävleborg berörs av:

Regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Socialfonden (ESF)
Leader Gästrikebygden
Leader Hälsingebygden