Regional infrastrukturplan

Region Gävleborg har i uppdrag av regeringen att ansvara för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. I den regionala infrastrukturplanen för 2018-2029 framgår vilka satsningar i Gävleborgs infrastruktur som kommer att göras under perioden.

Länsplanen har både ett lokalt och regionalt perspektiv och det finns nationella mål och ramar från regeringen. Den fastställer utveckling och åtgärder av länets infrastruktur. I planen finns främst satsningar på vägar, kollektivtrafikanläggningar, cykelvägar och medfinansiering till kommunala infrastrukturinvesteringar. Planen uppdateras ungefär vart fjärde år.

Förslag till ny länsplan

Hållbarhetsnämnden antog den 24 januari 2018 Region Gävleborgs förslag till kommande länsplan för regional transportinfrastruktur. Efter att regeringen fastställt de slutgiltiga ramarna för alla länsplaner - och då även fastställt nationell plan - antas den slutgiltigen i regionfullmäktige.

I planen framgår vilka infrastrukturmässiga prioriteringar som Region Gävleborg gör för perioden 2018-2029. Den ekonomiska planeringsramen är 953 miljoner kronor.

Förslag till länsplan för regional infrastruktur, Gävleborg 2018-2029

Miljökonsekvensbeskrivning till förslag för länsplan för regional transportinfrastruktur, Gävleborg 2018-2029.

Gällande länsplan 2014-2025

Länstransportplan 2014-2025 Region Gävleborg

Verksamhetsplan 2018 med utblick mot 2021

Trafikåtgärder i Gävleborg

Det är Trafikverket som genomför de åtgärder som Region prioriterar inom länsplanen. De projekt i Gävleborgs län som helt eller i någon del finansieras via länsplanen och som har egna projektsidor är:

Nationell plan

Nationell plan för transportsystemet tas fram av Trafikverket. De vägar i Gävleborg som prioriteras i den nationella planen är E4, E16 E45 och väg 56. Därtill ingår även järnvägen samt drift och underhåll för både väg och järnväg i nationell plan. 

Trafikverkets förslag till nationell plan för perioden 2018-2029 hittar du här: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Läs mer om Trafikverkets arbete i Gävleborg på Trafikverkets hemsida.

Relaterade dokument

Relaterade dokument finns att ta del av på Rapporter och publikationer, exempelvis regionala utvecklingsstrategin, infrastrukturprogram och nuvarande länstransportplan.