Program

Innovations- och näringslivsprogram

För att utveckla vårt näringsliv och skapa tillväxt i Gävleborg har vi ett Innovations- och näringslivsprogram som beskriver våra prioriterade insatsområden och vilka inriktningar vi ska ha för att tillsammans nå målen till 2020.

Vi arbetar för att få ett brett, dynamiskt och diversifierat näringsliv, som tillsammans med offentlig sektor ska klara regionens utmaningar men också stärka vår konkurrenskraft.

Viktiga förutsättningar för näringslivets utveckling är kompetens och infrastruktur och utvecklingen av det sker genom Kompetensprogrammet och Infrastrukturprogrammet, samt genom gränsöverskridande samverkan och innovativa miljöer.

Innovations- och näringslivsprogram

Infrastrukturprogram

Programmet är en konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) inom området infrastruktur. Fokus ligger på arbetspendling, kompetensförsörjning och näringslivets transporter. Programmet anger inriktningar och prioriteringar, samt lyfter fram de viktigaste transportstråken för Gävleborgs läns utveckling.

Infrastrukturprogram Region Gävleborg 

Kompetensprogram

I Kompetensprogrammet är förutsättningar för lärande fundamentet för förståelse, vilja och motivation till utbildning och kompetensutveckling i ett livslångt lärande. Det bidrar i förlängningen till en fungerande kompetensförsörjning för samhälle och arbetsliv.

För att skapa gynnsamma miljöer för livslångt lärande och möjliggöra en förbättrad kompetensförsörjning krävs insatser på såväl operativ som strukturell nivå. Det behövs samverkan mellan utbildningsaktörer och arbetsmarknadsaktörer som möjliggör utbildning av god kvalitet som matchar dagens och morgondagens behov. Region Gävleborg arbetar för att skapa samverkansarenor för dessa parter och tillsammans med regionens aktörer initiera och utveckla insatser inom kompetensområdet.

Kompetensprogram