Smart specialisering

Region Gävleborg har ansvar att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för vår region och göra det attraktivt att leva här. Det betyder att vi är en del av det regionala arbetet att samordna utvecklingsinsatser och därför samarbetar med andra offentliga aktörer, företag, forskare, individer och idébärare i samhället.

Smart specialisering i Gävleborg bygger på att samarbetet sker inom områden som är prioriterade, det vill säga områden som har särskilt utmärkta förutsättningar, kompetenser och färdigheter med god utvecklingspotential. Samarbetet ska lägga grunden till att möjliggöra fler innovationer, entreprenörskap och näringslivstillväxt i länet.

Prioriterade områden

 • Materialteknologi och hållbar produktion
  Region Gävleborg har ansvar att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för vår region och göra det attraktivt att leva här. Det betyder att vi är en del av det regionala arbetet att samordna utvecklingsinsatser och därför samarbetar med andra offentliga aktörer, företag, forskare, individer och idébärare i samhället.

 • Bioekonomi
  Svenska företag ligger i den absoluta frontlinjen vad gäller industriellt träbyggande och utveckling av nya trä- och cellulosabaserade produkter. Möjligheterna för genombrott är stora vad gäller utveckling av kemikalier och förädlade bränslen. Bioekonomi handlar här om hållbar produktion och förädling av biomassa i syfte att minska klimatpåverkan och användning av fossila råvaror, samtidigt som man optimerar effekterna på produktionsvärde och sysselsättning

 • Smarta hållbara städer och samhällen
  Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer, en andel som förväntas öka. Smarta hållbara städer och samhällen är ett styrkeområde då regionen kan uppvisa en stark tradition och spetskompetenser inom detta tvärsektoriella område. Samverkan sker mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhället på områden som exempelvis hållbara och effektiva transporter, energieffektivisering, energisystem och det hållbara samhällsbyggandet.

 • Hållbart och inkluderande arbetsliv
  Att verka för ett hållbart och inkluderande arbetsliv är en viktig insats för ökad jämlikhet. I Gävleborg finns en internationellt framgångsrik forskningskompetens kopplat till ett nationellt excellenscentrum. En världsunik forskarutbildning i arbetshälsovetenskap finns i regionen, liksom betydande innovationspotential i form av tjänsteföretag som utvecklar nya lösningar ur ett globalt perspektiv.

 • Digitala tjänster och processer
  Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Innovationer på området finns i många företag i länet. Företag inom sensorutveckling, styr och reglerteknik, uppkopplade affärssystem och geospatial information driver på innovation och utveckling på globala arenor. Ledande forskning och utvecklingsverksamhet finns i företagen men också kopplad till akademi och forskningsinstitut i regionen och i närliggande regioner.

 

Läs mer om Gävleborgs regionala innovationsstrategi för smart specialisering