Besöksnäringsstrategi för Gävleborg 2009-2020

Under 2009 gjordes en gedigen visions- och strategiprocess där regionens besöksnäring och offentliga verksamheter samlades för att få en gemensam bild och en gemensam strategi för hur utvecklingen av besöksnäringen i regionen bör gå till.

Arbetet leddes av Region Gävleborg och Kairos Future. 

Turismstrategin fokuserar på sex utvecklingsområden

Samverkan

 • Prestigelös samverkan mellan regionens aktörer på alla nivåer för ökad attraktionskraft och lönsamhet
 • Strategisk samordning på regional nivå — alla måste dra åt samma håll

Marknadsföring

 • Identifiera, utveckla och skapa varumärken som drar besökare till regionen
 • Marknadsföra regionen på regional, nationell och global nivå
 • Stolthet och kunskap inom regionen

Digital tillgänglighet

 • Tillgänglig på webben innan, under och efter resan
 • Enkelt att hitta och boka digitalt 

Utveckling och paketering av produkter

 • Mer konkurrenskraftiga och kvalitetssäkrade produkter som attraherar väldefinierade målgrupper

Entreprenörstöd - kapital och kunskap

 • Öka tillgängligheten till kunskap och kapital för befintliga och nya satsningar inom besöksnäringen

Enkelt och behagligt resande

 • Lätt att ta sig till och röra sig i regionen på ett hållbart sätt
 • Lätt att hitta och behagligt att stanna

I samband med regionens visions- och strategiarbete togs även en marknads- och utbudsstrategi fram. Det var tio representanter från besöksnäringen som tillsammans med en konsult arbetade fram den, bl. a utifrån Visit Swedens marknads- och målgruppsanalyser. Representanter från besöksnäringen tillsammans med en konsult arbetade fram den, bl. a utifrån Visit Swedens marknads- och målgruppsanalyser. Den revideras under 2016. I samband med revideringen gjordes också en platsvarumärkesprocess. Den reviderade marknads- och utbudsstrategin kan du ta del av här - Marknads och utbudsstrategi (pdf). Du kan även ta del av handboken för det gemensamma varumärket Scandinavian Xperience - Handbok Scandinavian Xperience (pdf). 

Utvecklingsarbete besöksnäring

För att komma igång med utvecklingen av besöksnäringen enl. strategin så riggades ett större utvecklingsprojekt , "Nu kör vi", med projekttid 2011-2014 samt efterföljande "Etableringsprojektet", 2015-2016.

Projekten fokuserade på fyra av de sex utvecklingsområdena i besöksnäringsstrategin och bestod av tre insatsområden; Destinationsutveckling inkl. destinationsorganisering, Digital tillgänglighet samt Export och Internationell marknadsföring.

Insatsområdenas syfte

Destinationsutveckling inklusive destinationsorganisering
Att skapa arenor för näringen och det offentliga för att träffas i lämpliga konstellationer för att tillsammans utvecklas. Detta ska på sikt öka den turistiska omsättningen i regionen och skapa fler arbetstillfällen. Slutmålet för insatsområdet är att se flera starka resmål och destinationer samt långsiktigt ekonomiskt hållbara destinationsorganisationer.

Digital tillgänglighet
Att få en gemensam, långsiktigt hållbar digital plattform för regionens totala turistiska utbud. Plattformen ska vara användarvänlig, utvecklingsbar och tillgänglig.

Export och internationell marknadsföring
Att skapa förutsättningar för att få fler - och nya besökare till regionen och på så sätt öka näringens avkastning och få tillväxt i regionen.  Att komma ut med regionens exportmogna produkter/verksamheter på den internationella marknaden. Insatsområdet inkluderar också till att reda ut varumärkesfrågan och ta fram en turistisk varumärkesstrategi för regionen

Den regionala turismstrategin är hela regionens strategi. När det gäller marknadsföring i projekten på internationell marknadsföring medan strategin innefattar regional, nationell och internationell marknadsföring.

Satsningen på internationell marknadsföring i projekten har att göra med att man i den nationella turismstrategin efterfrågar fler exportmogna destinationer och att man kraftsamlar för att marknadsföra Sverige utomlands i ännu större utsträckning. Det är på den internationella marknaden vi hittar nya, köpstarka gäster. Inom projekten valdes marknaderna Holland, Belgien och Finland ut från marknads- och utbudsstrategin, för bearbetning.

Utvecklingsarbetet inom besöksnäringen fortsätter genom Region Gävleborgs ordinarie arbete samt genom fler destinationsutvecklingsprojekt i regionen som alla arbetar i linje med den regionala besöksnäringsstrategin.