Happy handicapped woman on a wheelchair over a green meadow

Stöd och bidrag - Folkhälsa och hållbarhet

Verksamhetsbidrag

Senast 1 september kan ideella idéburna organisationer söka verksamhetsbidrag till kommande kalenderår.

Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen. Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor.

Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd fördelar verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer i Gävleborg inom området för folkhälsa. Verksamhetsbidragen syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulera till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt, folkhälsa och kultur. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

Verksamhetsbidraget kan sökas av organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap

Verksamhetsbidrag lämnas för verksamhet som beskrivs i verksamhetsplaner som är möjliga att följa upp, som all annan verksamhet som Region Gävleborg finansierar. Verksamhetsbidrag söks, redovisas och omprövas årligen. Verksamhetsbidrag beviljas inte retroaktivt.

Anvisningar för ideella idéburna organisationer (pdf)
Ansökningsblankett för ideella idéburna organisationer (pdf)

Ansökan och redovisning skickas till: 
Region Gävleborg
Folkhälsa och hållbarhet
Annika Kandén
801 88 Gävle

Projektmedel

Projektmedel är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Region Gävleborg har ungefär 65 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling. Med projekt menas avgränsade insatser med klart uttalat regionalpolitiskt mål och syfte.

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer med flera. 

Mer information och ansökningsbeskrivning.

Stöd och bidrag från kulturutveckling

Ett flertal stöd inom kulturområdet erbjuds från Region Gävleborgs avdelning kulturutveckling. Om dessa stöd och bidrag.