Jämställd regional tillväxt

Region Gävleborg får 5,2 miljoner kronor från Tillväxtverket för att arbeta med en satsning för företagsfrämjande insatser på lika villkor. Med företagsfrämjande menas i detta fall olika former av ekonomiskt stöd, som exempelvis projektmedel och direkta företagsstöd som är helt eller delvis offentligt finansierade.

- Gävleborg står inför många utmaningar. Vår omvärld förändras – idéer, teknik, varor, värderingar och människor rör sig allt snabbare över gränser och kontinenter. Här behöver vi vara med och ta till vara på möjligheterna och vara ett län där nya lösningar och nya perspektiv får chans att utvecklas. Ett sätt att göra det är att bidra till ett näringsliv som präglas av respekt, jämställdhet, mångfald och lika möjligheter. Det driver regional utveckling, säger Eva Lindberg(S), regionstyrelsens ordförande.

Satsningen, som har fått namnet Jämställd Regional Tillväxt, tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020 – Öppna Upp. Målet är att kvinnor och män, oavsett ålder och bakgrund, ska ha samma rätt och möjlighet till inflytande och tillgång till de medel som satsas på regional tillväxt.

För att integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i näringslivet krävs kunskap kring faktiska förhållanden och förståelsen för att åtgärder behövs för att synliggöra och förändra strukturer i samhället. Att höja kunskapsnivån bland en rad olika aktörer, som exempelvis politiker och tjänstepersoner, kommer därför att bli en viktig åtgärd.

Insatsen omfattar kvalitets- och verksamhetsutveckling inom Region Gävleborg, men även aktörer som till exempel Tillväxtverket – detta för att arbetet ska få genomslag i alla led – från styrning av vår egen verksamhet och hela vägen ut till den enskilde företagaren.

Utvecklingsprojektet börjar nu och sträcker sig fram till november 2018.

Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020 – Öppna Upp

I december 2015 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt. Arbetet tar sin utgångspunkt i Öppna upp - en nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Målet är att kvinnor och män, oavsett ålder och bakgrund, ska ha samma rätt och möjlighet till inflytande och tillgång till resurser i det regionala tillväxtarbetet. I strategin föreslås åtgärder som har ett strukturförändrande fokus och som syftar till att utveckla ordinarie företagsfrämjande verksamhet. Att ge regionalt utvecklingsansvariga rätt förutsättningar för att kunna integrera jämställdhet i verksamheter och program är därför en viktig del i det regionala tillväxtarbetet.  

 

Mer information

Jämställdhet inom Region Gävleborg

Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020 – Öppna Upp

Kontakt

Kajsa Svaleryd, projektledare Jämställd Tillväxt
kajsa.svaleryd@regiongavleborg.se, 026-53 14 66

Carina Löfgren, strateg Regional utveckling
carina.lofgren@regiongavleborg.se, 026-65 02 36