Hiker - man hiking in forest. Male hiker looking to the side walking in forest. Caucasian male model outdoors in nature.

Folkhälsoprogram och handlingsplan

Gävleborg har ett folkhälsoprogram: Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020. Folkhälsoprogrammets mål är en god hälsa för alla, oberoende av social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder.

Utifrån folkhälsoprogrammet har en handlingsplan med åtta uppmaningar tagits fram. Folkhälsoprogrammet och handlingsplanen är ramen för avdelning folkhälsa och hållbarhets arbete.

Läs mer om handlingsplanen

Åtta uppmaningar för jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg

Handlingsplanens åtta uppmaningar ska bidra till konkret arbete för att nå folkhälsoprogrammets mål.