Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten, ”Hälsa på lika villkor”, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa. Det kan till exempel handla om utvecklingen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, eller om att planera för framtidens hälso- och sjukvård.

Alla svar är viktiga för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Hur besvarar du enkäten?

I dagarna får 12 000 invånare i Gävleborg ett blått kuvert från Folkhälsomyndigheten. Är du en av dem så har du blivit utvald att delta i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Du kan besvara enkäten på Statistiska centralbyråns webbplats. Du måste ha ditt användarnamn och lösenord tillhands, det hittar du på framsidan av inbjudningsbrevet. 

Om du fyller i pappersenkäten postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Om du har frågor och funderingar, se frågor och svar om folkhälsoenkäten.

Fakta Nationella folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten, ”Hälsa på lika villkor”, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16-84 år. Landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län eller region. Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.

Vill du veta mer om den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? Gå då in på Folkhälsomyndighetens webb.

Resultat från 2014

Resultat folkhälsoenkäten 2014

Du kan läsa mer om resultatredovisningen under Nationella folkhälsoenkäten på Fakta Gävleborg.

Kontakt

Johanna Alfredsson, utredare Samhällsmedicin Gävleborg, johanna.alfredsson@regiongavleborg.se, 026-15 50 24.