Nyhetsbrev november 2018

Hösten brukar vara en intensiv tid och 2018 har inte varit något undantag. Nya och befintliga doktorander och disputerade forskningsaktiva vid Region Gävleborg bidrar med en härlig variation av ämnen runt fikabordet. Under hösten har två doktorander knutna till Centrum för forskning och utveckling disputerat och i december blir det ytterligare en från tandvård. Vi hoppas såklart att de även i framtiden kommer vara forskningsaktiva hos oss att den nya kunskapen bidrar till utveckling i Region Gävleborg.

Forskningskompetens i verksamheterna är oerhört viktigt. Det förbättrar möjligheten till god kvalitet i verksamheten och utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön, till nytta för patienter och för befolkningen. Forskning är en viktig uppgift för Region Gävleborg.

Den 11 oktober anordnade Centrum för forskning och utveckling 2018 års FoU-dag i Gävle konserthus. Det blev en spännande dag med över 130 deltagare och ett tiotal presentationer av pågående forskning inom Region Gävleborg.

För 2019 års utlysning av forskningsmedel för disputerade, doktorander och FoU-projekt gäller en ansökningsomgång, 1 maj till 1 juni. Vi arbetar också aktivt för att bli ett bättre stöd för forskningsintresserade som vill söka externa forskningsanslag. 

Katarina Wijk 
Professor, forskning- och utvecklingschef


Elektroniskt ansökningsförfarande vid etikprövning 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 ersätts etikprövningsansökan i pappersformat med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. Ansökningar kommer då inte längre tas emot i pappersformat av etikprövningsnämnden och avgiften ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Det elektroniska ansökningsförfarandet sammanfaller med att de regionala etikprövningsnämnderna upphör och verksamheten tas över av den nya Etikprövningsmyndigheten.

Läs mer på epn.se.


Disputation/ Spikning: Andreas Palm

Överläkare, lungmottagningen, Gävle sjukhus

När: Fredag 9 november, Brömssalen, plan 2, ingång 11 "Hilton" Gävle sjukhus.

Titel avhandlingen: Obesity, Sleep and Sleep-disordered Breathing

Den 26 oktober spikade Andreas Palm traditionsenligt sin avhandling vid Centrum för forskning och utveckling, detta firades med tårta. 

Läs mer om Andreas och hans forskning på Region Gävleborgs webb


Disputation Niels Ganzer

Niels Ganzer, övertandläkare vid specialisttandvården ortodonti i Gävle försvarade den 21 september sin avhandling Skeletal Anchorage in Orthodontics – Towards new possibilities vid Malmö universitet. Centrum för forskning och utveckling var såklart på plats för att gratulera!


Disputation: Catrin Isehed

Övertandläkare, specialisttandvården, Gävle sjukhus

När och var: Spikning av avhandlingen den 30e november kl 14:00, Centrum för forskning och utveckling

Disputation: Fredagen den 7e december kl 09.00, Umeå universitet.

Titel avhandlingen: Peri-implantitis. Treatment and effects of enamel matrix derivative.


Medarbetare får pris för bästa presentation

Kim Gunnarsson, överläkare i kirurgi vann i september pris för bästa presentation bland 800 bidrag till Europeiska kärlkirurgiska föreningens (ESVS) årliga kongress i Valencia, Spanien.

Vad händer på en sådan kongress?
- Den europeiska kärlkkirurgiska kongressen är en av tre stora årliga kärlkongresser i världen. Det är främst en vetenskaplig kongress med vetenskapliga presentationer, men innehåller även föreläsningar och workshops. Kongressen har cirka 1 800 deltagare från hela världen.

Vad handlade din presentation om?
- Det är en nationell epidemiologisk genomgång av rupturerade abdominella aortaaneurysm i Sverige under 20 år, mellan 1994 till 2013.

Vad gjorde den till den bästa?
- En blandning av själva det vetenskapliga innehållet i det abstract (beskrivning eller sammanfattning) som ligger till grund för presentationen, och mitt framförande. Den valdes ut bland över 800 inskickad abstracts, tillsammans med åtta andra, till något som heter ”Prize session”. Att bli uttagen dit baseras på det vetenskapliga innehållet och kvalitén på det inskickade abstractet. Har man väl tagit sig till ”Prize session” så är det presentationen som bedöms.

Vad betyder priset för dig?
- Ett kvitto på att forskningen jag håller på med håller yppersta kvalité i en internationell jämförelse, det ger mig personligen en kick och energi till min framtida forskning. Det är även en ytterligare bekräftelse på att man kan vara forskningsverksam här i Gävle med CFUG som bas och bedriva forskning men god kvalité.


Medarbetare intervjuad i tidskriften Arbetsterapeuten

I det sjätte numret 2018 av tidskriften Arbetsterapeuten intervjuas Annika Öst Nilsson, en av våra forskarstuderande kollegor vid Region Gävleborg. Artikeln med och om Annika och hennes forskning som handlar om återgång i arbete efter stroke återfinns på sidan 30.

Tidskriften går att läsa online på www.arbetsterapeuterna.se


Vetenskapsrådet, datum klara för 2019 års utlysningar

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Nu är det bestämt när de flesta utlysningar öppnar och stänger under 2019. Läs mer på Vetenskapsrådets webb.


Forskarna på slottet

Den 11 oktober anordnade Region Gävleborg tillsammans med Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg årets tredje seminarie i serien Forskarna på slottet. Syftet med seminarieserien är att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv kring ett tema. Denna kväll var temat Ett hälsofrämjande arbetsliv och talade gjorde Nader Ahmadi, generaldirektör för nyinvigda Myndigheten för Arbetsmiljö, Katarina Wijk, professor i arbetshälsovetenskap samt Forskning- och utvecklingschef i Region Gävleborg, Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap och Göran Fransson, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

För mer info, läs, lyssna och titta på Högskolan i Gävles webb.


Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik

Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar in, hanterar och forskar på humana prov.

Forskning på prov och data väcker många etiska och juridiska frågor. Hur garanterar vi dataskydd när forskare delar prov och information? Hur ser vi till att skydda forskningsdeltagarnas integritet?

Från och med 29 oktober 2018 kan forskare, provsamlingsansvariga och personal inom biobanksområdet börja ställa sina etiska, legala och sociala frågor till Biobank Sveriges nya ELSI-helpdesk.

Helpdesken samordnas av Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) vid Uppsala universitet. Tjänsten erbjuder anpassat stöd för specifika forskningsprojekt. På så vis hoppas CRB:s experter kunna bidra till biobanksforskning med stark integritet.

Vare sig det gäller bioetiska frågeställningar, GDPR eller informerat samtycke, går det att kontakta ELSI Helpdesk!

Mer information om ELSI finns biobanksverige.se/elsi/


Stort intresse när Region Gävleborg bjöd in till forskningsdag

Den 11 oktober arrangerade Centrum för forskning och utveckling, Region Gävleborg årets FoU-dag.

- Vi befinner oss i en kunskapsintensiv verksamhet.  Att ta fram ny kunskap är för Region Gävleborg en förutsättning för att lösa samhällsutmaningar och bidra till samhällsutvecklingen, säger professor Katarina Wijk, Region Gävleborgs forskning- och utvecklingschef, och fortsätter:

- Att vara forskningsaktiv innebär att man bidrar till att ta fram ny kunskap, men även att man är skolad att finna och värdera nya forskningsrön och omsätta dem i verksamheter. Jag hoppas att denna typ av forskningsdagar ska inspirera och bidra till att vi tillsammans kan göra framsteg, säger Katarina Wijk.

Under dagen föreläste ett drygt tiotal forskningsaktiva från olika vetenskapsområden och professioner. Först ut var Martin Tondel, docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet. Han berättade om Tjernobylolyckan och de spår som vi fortfarande kan se i djur och natur. I sin forskning har Martin även ställt sig frågan: ”kan vi se ökad förekomst av cancer där det radioaktiva nedfallet var som störst i Sverige”.

Forskare, som till vardags är knutna till Centrum för Forskning och utveckling, var också på plats för att presentera sin forskning. En av dem var Linda Willén, specialistläkare inom onkologi samt doktorand. Hennes föreläsning handlade om huruvida patientens socioekonomiska status mätt genom utbildningsnivå påverkar vilken utredning, behandling och överlevnad som patienter med lungcancer får. Linda berättade att patientens socioekonomiska nivå ibland kan spela roll och understryker att detta är viktigt att uppmärksamma vården på för att utjämna dessa skillnader.

Forskningsdagen samlade cirka 130 deltagare, däribland regionala företrädare från forskningsrådet och biobankcenter, representanter från Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Hälsinglands utbildningsförbund, samt olika samarbetspartners, forskare och doktorander. En av dem var Anna Fjällström, verksamhetschef vid Future Position X i Gävle.

- Jag tycker att dagen har varit intressant. Den ger en bra bild av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom Region Gävleborg, säger Anna Fjällström.

Förutom föreläsningar bjöds det på mingel och minimässor där forskare och doktorander representerade sina studier och pågående avhandlingsprojekt.

Johan Färnstrand, regiondirektör Gävleborg, var på plats för att välkomna alla till FoU-dagen 2018.
Katarina Wijk, Region Gävleborgs forskning- och utvecklingschef, pratade inledningsvis om vikten av att satsa på forskning och utveckling.

Linda Willén berättar om sin forskning som handlar om skillnader i mottagen vård beroende på utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund.

Martin Tondel berättar om sin forskning som handlar om Tjernobylolyckan.

Sök bidrag för forskning om biologiska läkemedel

Vetenskapsrådet och Vinnova har gemensamt utformat ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Nu kan du söka bidrag på upp till 10 miljoner för proteinforskning och för processutveckling av biologiska läkemedel. Utlysningen stänger 15 januari 2019.

Läs mer på Vetenskapsrådets webb.


Registerforskning 2018

Konferensen genomfördes den 17 oktober och Vetenskapsrådet var huvudarrangör i samverkan med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Biobank Sverige, Forte, Försäkringskassan och Nationella kvalitetsregister.

För dig som inte kunde vara med på konferensen finns filmer att se i efterhand på registerforskning.se

Forskare från Region Gävleborg bakom ny bok om hjärtsjukdom

Tre forskare vid Region Gävleborg, Burhan Sheikh Alkar, Gustav Mattsson och Peter Magnusson, har skrivit ett bokkapitel om ischemisk kardiomyopati – hjärtsvikt till följd av kranskärlssjukdom.

Boken heter Current Perspectives on Cardiomyopathies och beskriver olika typer av kardiomyopatier, kommer tryckas och säljas i fysisk upplaga men finns även tillgängligt online.

- Jätteroligt att vårt kapitel togs upp och särskilt kul för Burhan Sheikh Alkar som nu ges möjlighet till bra spridning av sin första publikation, säger Peter Magnusson, överläkare kardiologi vid Region Gävleborg och fortsätter:

- Det här visar hur den expertis som vi har inom Region Gävleborg kan spridas och komma till nytta för hjärtsjukvården i Gävleborg, Sverige och världen.

Peter berättar att Region Gävleborg har en väl utbyggd verksamhet för att behandla och förhindra uppkomsten av ischemisk kardiomyopati, ett vanligt förekommande tillstånd som kräver ett multidisciplinärt omhändertagande.

Forskningen är viktig eftersom det innebär att de som drabbats av sjukdomen nu kan får ett omhändertagande som bygger på tillförlitlig kunskap.

- Detta är ett steg mot ett bättre kunskapsunderlag för att behandla ischemisk kardiomyopati. Det skapar även förutsättningar för fortsatt forskning i ämnet, säger Burhan Sheikh Alkar, ST-läkare, internmedicin vid Region Gävleborg.

Burhan Sheikh Alkar, Gustav Mattsson och Peter Magnusson,

 

Hela kapitlet går att läsa online här eller beställa här och boken finns tillgänglig för beställning här.


Nationell biobankskonferens, Göteborg 26-27 mars 2019

Den 26-27 mars 2019 anordnar Biobank Sverige en nationell konferens om biobankning. Temat är ”Biobank Sverige – från idé till verklighet”.

Under konferensen diskuteras den nya nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige, digitalisering och de senaste innovationerna inom biobankning, regeringens life-science satsning och de lagar och regler som påverkar området. Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet.

Läs mer på Biobank Sveriges webb


Grattis!

Vi gratulerar följande medarbetare som fått vetenskapliga artiklar publicerade:

Anders Lundberg

Bengt Andrae

Camilla Sandberg Melin

Fredric Parenmark

Hirsh Koyi

Karin Tillberg Mattsson

Michael Bergqvist

Najah Khalifa

Peter Magnusson

Besök gärna www.regiongavleborg.se/cfug/ och klicka på publikationer i menyn till vänster för att läsa mer om artiklarna och var de finns tillgängliga för nedladdning. 


Besök oss gärna på www.regiongavleborg.se/fou

Hör av dig till oss om du har synpunkter eller tips till kommande nyhetsbrev, vill prenumerera eller avregistrera dig från framtida utskick.

Skicka ett meddelande till cfug@regiongavleborg.se