Etikprövning

Etikprövningslagen omfattar forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Enligt lagen får sådan forskning utföras bara om den har godkänts vid en etikprövning.

Ansökan om tillstånd sker hos Etikprövningsnämnden. Region Gävleborg tillhör den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

Forskning som utförs inom Region Gävleborg

När du som anställd inom Region Gävleborg lämnar in en etikansökan ska denna vara undertecknad av forskningshuvudmannen. I Region Gävleborg är det FoU-chefen som har den delegerade uppgiften att företräda forskningshuvudmannen.

Ett resursintyg ska också bifogas ansökan. Resursintyget undertecknas av berörd verksamhetschef och ska omfatta både patientsäkerhet och datasäkerhet/datasekretess. Av intyget ska framgå att det vid enheten finns sådana strukturella, ekonomiska och personella resurser som fodras för att garantera forskningspersonernas säkerhet under genomförandet av studien. 

Ta gärna kontakt med forskningshandledare vid CFUG för vägledning och stöd.

Forskning som innefattar joniserande strålning

Använd blanketten Ansökan till Röntgenkommittén om godkännande att använda röntgendiagnostik i forskningssyfte för ansökningar som rör röntgen, isotop och strålbehandling.

Kostnad

Forskare inom Region Gävleborg kan ansöka om medel för sin etikprövningskostnad. Förutsättningen är att forskaren vid Region Gävleborg är huvudsökande och att forskningshuvudman är Region Gävleborg. Använd blankett: Ansökan om finansiellt stöd av mindre omfattning (pdf)

Mer information

Etikprövningsnämndens webbplats finns instruktioner, vägledning och gällande ansökningsblanketter. 
 
CODEX webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.