Ansökan om forskningsfinansiering

Region Gävleborgs ansökningsdatum

Finansiellt stöd för forskning inom hälso- och sjukvård, för år 2020

Forskarutbildning med
forskningstid inom tjänstgöring:1 maj – 1 juni

Forskningstid
inom tjänstgöring för disputerad:


1 maj – 1 juni

FoU-projekt och driftskostnader till
forskningsprojekt
(max 150 000 kr):

1 maj – 1 juni

Beviljat finansiellt stöd ska användas nästkommande år.

Finansiellt stöd för forskning som främjar regional utveckling, för år 2020

Forskarutbildning
med
forskningstid inom tjänstgöring:


1 maj – 1 juni

Forskningstid
inom tjänstgöring för disputerad:


1 maj – 1 juni

FoU-projekt och driftskostnader till
forskningsprojekt
(max 150 000 kr):

1 maj – 1 juni

Beviljat finansiellt stöd ska användas nästkommande år.

Ansökan sker i Researchweb

Bedömning av inkomna ansökningar

Forsknings- och utvecklingsråd (FoU-råd)

Inom Region Gävleborg finns två FoU-råd - ett för forskning som främjar regional utveckling och ett för klinisk forskning inom hälso- och sjukvård.

FoU-råden är rådgivande organ som har till uppgift att göra en vetenskaplig bedömning av inkomna ansökningar om finansiellt stöd. Råden har också till uppgift att vara rådgivande i strategiska forskningsfrågor. FoU-chefen är ordförande i båda FoU-råden och har till uppdrag att samordna ansökningar, samt vara en länk mellan forskningsråden, prioriteringsrådet och koncernledningen. 

Bedömning av ansökningar om finansiellt stöd sker utifrån följande kriterier:

  • Samhällsnytta
  • Värde för Region Gävleborg
  • Vetenskaplig kvalitet
  • Praktisk genomförbarhet

Mer om rådande riktlinjer

Prioriteringsråd

Prioriteringsrådets uppdrag är att ta fram ett prioriteringsförslag för tilldelning av finansiellt stöd för forskning, med utgångspunkt från FoU-rådens bedömningar.

Prioriteringsrådet företräder Region Gävleborgs intressen och slår fast på vilka grunder prioritering av forskning ska ske. Prioriteringsrådet leds av FoU-chefen och består av representanter från verksamheten.

Koncernledning

Förslag till beslut diskuteras i koncernledningen, med utgångspunkt från FoU-rådens bedömningar och prioriteringsrådets prioriteringsförslag, och beslut fattas av regiondirektör.

Ansökan om finansiellt stöd av mindre omfattning

Här kan du söka finansiellt stöd av mindre omfattning. Ansökan görs löpande under hela året. Länk till ansökningsblankett(pdf) finns nedan. Ifylld ansökningsblankett skickas via internpost till CFUG budstation 157. Du som sökande får sedan besked via mail.

En förutsättning är att du har en tillsvidareanställning inom Region Gävleborg, Folktandvården Gävleborg AB eller en anställning inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg. Det vill säga en privat vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och får för dessa tjänster ta ut patientavgifter.

Mindre medel kan vara etikansökan, kongress/resebidrag, startbidrag, språkgransking, tryck av poster.

Se blankett Ansökan om finansiellt stöd av mindre omfattning för vidare anvisningar.