Vad innebär validering?

Validering lanserades i Sverige 1996 av Kunskapslyftskommittén och har sedan dess utvecklats i olika modeller och former. Med validering menas att bekräfta giltighet.

Mer utbroderat menas med validering att tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande åt människors tidigare lärande, kunskaper och kompetens för att exempelvis underlätta och förkorta studietid, öka anställningsbarhet, öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden eller som en del i ett integrationsarbete.

Genom en kvalitetssäker valideringsprocess får personen papper på sin kunskap och kompetens och ges förutsättningar att komplettera i förhållande till aktuella krav på arbetsmarknad och inom utbildning.

Europeiska rådet antog 2012 en rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande. Enligt rekommendationen bör medlemsstaterna ha inrättat arrangemang för validering senast 2018. Arbetet har därefter fortsatt på nationell nivå och regeringen tillsatte Valideringsdelegationen 2015-2019 vilken har i uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Detta innebär bland annat att lämna förslag på en nationell strategi för validering som präglas av effektivitet, långsiktighet och överblickbarhet och som gynnar utvecklingen av hållbara och generella strukturer för validering på nationell och regional nivå

Med koppling till det nationella arbetet och i syfte att vidareutveckla det regionala valideringsarbetet startades 2017 Valideringscentrum Gävleborg som en del i avdelningen Arbetsmarknad och kompetens.