Resultat - Plug In 2.0

Totalt har 195 unga deltagit i Plug In 2.0 Gävleborg. Deltagande elever har gått i årskurs 9 grundskola, gymnasieskolans introduktionsprogram samt nationella program.

Gemensamt för de elever som deltagit är att dom riskerar att avbryta sina studier i förtid. Plug In 2.0 ägs av Sveriges Kommuner och Landsting och delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

 


Plug In 2.0 Gävle, SAX samverkande nätverk på grundskolan

Projektet har arbetat med samverkan och teamsamordning på grundskolan med fokus att förbättra skolanknytningen, öka närvaro och måluppfyllelse. 67 % av deltagande elever har ökad måluppfyllelse och 33 % har oförändrad under perioden. Målgruppen är elever med låg måluppfyllelse och/eller låg närvaro samt en social oro. Förutom resultat i statistiken ses förändrade attityder hos deltagare och bättre mående hos en stor del av eleverna.

- Eleverna uttrycker att de blir lyssnade på och att de faktiskt klarar av att prestera när vi hjälper till med individuella anpassningar och coachning, säger Linda Källgren lokal projektledare i Gävle.

FILM - Plug In 2.0 Gävle


Plug In 2.0 Gävle – Vasaskolan

Projektets mål har varit att öka kunskaperna om orsaker till hög frånvaro och låg motivation hos elever på Vasaskolan. Genom att systematisera dessa kunskaper har åtgärder satts in och en modell för tidig coachning av elever som till följd av hög frånvaro löper risk att inte nå gymnasieexamen har använts.

- Resultatet är ett implementerat arbetssätt kring bemötande och relationer bland skolans personal. Vi har blivit uppmärksamma på att det både finns behov och önskemål om en fortsatt roll som elevcoach på skolan, säger Linda Källgren lokal projektledare i Gävle.


Plug In 2.0 Hudiksvall

36 elever har blivit coachade på Bromangymnasiet. Eleverna riskerade att inte fullfölja sina gymnasiestudier på grund av frånvaro, låga resultat i skolarbetet, behov av strukturstöd eller motivationshöjande insatser. 31 deltagare började hösten 2017 på nationellt program, Komvux, folkhögskola, eller inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA). En tjänst som Plug In-coach på Bromangymnasiet har inrättats och "Plug In" kan nu sägas vara ett etablerat begrepp på skolan.

- Vi har även gjort en insats riktad till några elever i årskurs 9 där vi såg att det behövdes speciella åtgärder. Vi anpassade "uppropen" för dessa elever och var även med i överlämningen från grundskolan till gymnasiet, säger Lasse Mårtensson lokal projektledare i Hudiksvall.

FILM - Plug In 2.0 Hudiksvall


Plug In 2.0 Sandviken

Projektverkstaden "Första Steget" vänder sig till gymnasielever på Bessemerskolan i Sandviken som riskerade att avbryta sina studier.

- I Sandviken ligger projektet under Arbetslivsförvaltningen. För vissa elever har det varit framgångsrikt att helt komma bort från skolmiljön och bryta negativa mönster, säger Gabriella Eklund lokal projektledare i Sandviken.

FILM - Plug In 2.0 Sandviken


Plug In 2.0 Söderhamn

Insatserna i Plug In 2.0 har bidragit till att öka närvaron både på yrkesprogrammet och på introduktionsprogrammen genom att stärka banden till skolan. Flera elever nått behörighet för nationella program genom de anpassningar och den coachning projektet medfört. Elever med bristande skolgång har fått ett extra stöd som möjliggjort en ökad närvaro.

- En av många framgångsfaktorer är att eleven inte står i någon beroendeställning gentemot mig som projektledare. Jag deltar som stöd under lektioner, har motiverande samtal och finns nästan alltid tillgängligheten hos för möten och uppföljningar, säger Linda Caldeman lokal projektledare i Söderhamn.

FILM - Plug In 2.0 Gävle