Kultur- och kompetensnämnden

Kultur- och kompetensnämnden ansvarar för kultur, arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Detta inkluderar våra tre folkhögskolor, en bred kulturverksamhet och länets museer. Nämnden har ett helhetsansvar för att Gävleborgs kulturliv utvecklas och stärks i samtliga delar av länet.

Nämnden lämnar verksamhets- och utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen, exempelvis till föreningsliv och ideella organisationer inom konst, film och slöjd.

Ytterligare uppdrag är att inom kulturområdet initiera utvecklingsinsatser, produktioner, utbildning och kvalitativ rådgivning, öka satsningen på barn och unga samt ansvara för utvecklingen av beslutade program inom kultur, arbetsmarknads- och kompetensområdet.

Nämndens verksamhet styrs av den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), Kulturplanen, Biblioteksplanen, Folkhälsoprogrammet, Innovations- och näringslivsprogrammet, Kompetensprogrammet (2014-2020), Infrastrukturprogrammet, samt övriga interna styrande dokument.

Planerna, strategierna och programmen täcker en bred palett av frågor som rör både kultur, utbildnings- och arbetsmarknadssektorn, de utgör även en ram för all verksamhet inom regionen. På så sätt är Region Gävleborg och Kultur- och kompetensnämnden med och bygger ett mer livskraftigt Gävleborg.

Förvaltningschef: Gun Hedlund

Ledamöter
Kallelser
Handlingar och protokoll