Ersättningsetablering

Information om ersättningsetablering

Läkare och fysioterapeuter som verkar under den så kallade nationella taxan får enligt en lagändring möjlighet att överlåta sin rätt till ersättning till en efterträdare. Lagändringen som gäller från den 1 april 2009 gör det möjligt för privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den nationella taxan att genomföra ersättningsetableringar. Lagändringen gäller de två lagar som reglerar verksamheten för privata läkare och fysioterapeuter som arbetar med stöd av den nationella taxan, lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF)

Hälsovalets påverkan på möjligheten att sälja sin etablering

När Region Gävleborg genomförde lagen om valfrihet inom primärvård, januari 2010,så upphörde möjligheten för  fysioterapeuter och allmänläkare att sälja sina etableringar. Dessa kategorier ingår i Hälsoval Gävleborg.
Den läkarkategori som fortfarande har möjlighet att sälja sin etablering efter Hälsovalets införande är läkare med specialistkompetens.(ej specialist i allmänmedicin)

Region Gävleborg har beslutat att det åter är möjligt för fysioterapeuter att överlåta sin etablering enligt tidigare direktiv. Beslutet för att åter tillåta detta, grundar Region Gävleborg på en dom i Sundsvalls kammarrätt 2011-06- 21.

Detta är en ersättningsetablering

Om en läkare/sjukgymnast som verkar enligt dessa lagar vill överlåta sin verksamhet kan de i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan. Detta gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samarbetsavtal med Region Gävleborg. Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen. Den nya lagen innehåller ett antal begränsningar i rätten till ersättningsetablering.