Kurator Specialistvård

Sjukdom, olycksfall eller andra svåra händelser i livet kan innebära förändringar både för den som drabbas och de som är närstående. Många livsområden kan komma att påverkas, vilket kan medföra att man ställs inför nya och ovana situationer. Kurator kan då vara ett stöd, i syfte att stärka individens förmåga att hantera sin situation. Vi erbjuder samtalsbehandling till patienter som är inneliggande på Gävle och Hudiksvalls sjukhus eller tillhör någon av specialistmottagningarna. Även patientens närstående kan erbjudas samtal.

Kurator kompletterar den medicinska vården med psykosocial kunskap utifrån en helhetssyn på människan. Samtalet är grunden för det psykosociala behandlingsarbetet. Samtalet kan ha olika syften som att ge stöd, bearbeta, motivera och/eller förändra. Vi kan också ge dig information och vägledning i frågor om samhällets resurser.

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer - Kurator specialistvård Gävle

Öppettider och telefonnummer - Kurator specialistvård Hudiksvall

Vårdenhetschef

Marie Nord