Arbetsterapeut på Infektions-avdelningen

Arbetsterapeuten träffar dig som patient på infektionskliniken om du till exempel har nedsatt eller förändrad aktivitetsförmåga på grund av exempelvis planerade eller akuta operationer, trauma och medicinska åkommor. En stor del av våra patienter tillhör gruppen multisjuka eller multisviktande patienter.

Vi arbetar för att du ska kunna återgå till din vardag och kunna klara så många av vardagsaktiviteterna så självständigt som möjligt.

Det är dina förutsättningar och behov som styr vilka åtgärder som utförs. Arbetsterapeutens åtgärder är riktade mot att träna förmåga, anpassa omgivningen eller lära ut nya sätt att utföra det dagliga aktiviteterna på. Arbetsterapeuten informerar även om och provar ut hjälpmedel som kan underlätta eller hjälpa dig att klara av en aktivitet.

Kontakt med arbetsterapeut på nästa vårdnivå tas vid behov, exempel: uppföljning och utprovning hjälpmedel i hemmet.