Arbetsterapeut på Geriatrikavdelningen

Arbetsterapeuten arbetar mot geriatrikens vårdavdelning och de inneliggande patienterna. Avdelningen på sjukhuset i Gävle har 16 vårdplatser och är uppdelad i två områden;den ena med inriktning mot allmän medicin/geriatrik och den andra mot en rehabilitering.

Patienterna på den allmänna geriatriska sidan är äldre och har skilda diagnoser. Många är multisjuka. Till rehabsidan kommer patienter på remiss från olika kliniker och således med ett brett spektra av diagnoser och aktivitetsnedsättningar.

Utredningar och bedömningar

Arbetsterapeuten gör utredningar/bedömningar av aktivitetsförmåga hos patienterna. Det är en del i den medicinska utredningen och/eller som en del i utskrivningsplaneringen. Arbetsterapeuten utreder även hemmiljön. Sedan följer träning i aktiviteter som personlig vård, hjälpmedelsutprovningar och kontakt med distriktsarbetsterapeut.

Målsättningen med de arbetsterapeutiska insatserna är att patienten ska uppnå eller bibehålla sin aktivitetsförmåga efter utskrivningen.

På rehabsidan gör arbetsterapeuten mera ingående utredningar för att kunna lägga upp en behandlingsplan. Efter identifiering av resurser och problem tränar arbetsterapeuten patienten efter behov i personlig vård, köksaktiviteter bland annat. Arbetsterapeuten gör vid behov hembesök.  Man provar ut hjälpmedel, rapporterar behov av insatser till nästa vårdnivå.

Målsättningen med de arbetsterapeutiska insatserna är att patienten ska uppnå de aktivitetsmål han/hon satt upp för sin rehabilitering.