Arbetsterapeut på Njur- och hematologi-avdelningen

På avdelning 110 finns patienter med flera olika invärtesmedicinska sjukdomar. Många av patienterna har flera sjukdomar samtidigt, så kallad multisvikt.
De multisviktande och multisjuka patienternas försämrade allmäntillstånd medför funktionsnedsättningar inom många områden såsom orkeslöshet, nedsatt rörlighet, kognitiv svikt, smärta, yrsel och psykisk ohälsa.

Dessa patienter riskerar att få försämrad förmåga att utföra sina vardagliga aktiviteter som tidigare. Detta kan innebära att många aktiviteter tar längre tid eller kan inte utföras alls. Även omgivningens utformning kan ha en avgörande inverkan på personens möjlighet till att vara aktiv och självständig. Det övergripande målet är att stödja patienten i att ta tillvara sina resurser på bästa sätt och fungera så tillfredsställande som möjligt i sin miljö.

Arbetsterapeuten arbetar bland annat med

  • Kartläggning av patientens tidigare förmåga att utföra dagliga aktiviteter (t ex att kunna klä sig, laga mat), socialt sammanhang samt vilka aktiviteter som är meningsfulla för patienten att utföra.
  • Bedömning av vilka konsekvenser insjuknandet fått på förmågan att utföra dagliga aktiviteter. 
  • Utredning av hemmiljön i förhållande till nuvarande förmåga att kunna utföra dagliga aktiviteter.

Träning och information

Vid aktivitetsnedsättning kan arbetsterapeuten erbjuda träning av dagliga aktiviteter, beroende på patientens vilja och ork. Det är oftare aktuellt med träning för uppehållande av funktioner och förmågor snarare än förbättring. Det kan också handla om att kompensera med hjälpmedel, använda annan teknik och/eller att anpassa miljön.

Information ges om alternativa sätt att utföra aktiviteter i det dagliga livet så att patienten kan utföra dem utifrån sina resurser exempelvis ta pauser, dela upp krävande aktiviteter i flera moment samt sitta och arbeta i stället för att stå.

När patienten skrivs ut från sjukhuset kontaktas arbetsterapeuten i primärvård eller kommun så att patienten kan få kontinuitet i rehabiliteringen.