Tolk för hörselskadade och döva

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande. Tolkcentralens huvuduppgift är att ge tolkning i olika vardagssituationer till exempel vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviter. 

Du kan även få tolkning på kvällar och helger. Tolkning som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.

På tolkcentralen finns en samordnare som tar emot beställningarna och bokar in tolkar.

Nyheter och publikationer

Se de nya teckenspråkstolkade filmerna om 
regler och rättigheter på vårdguiden 1177. 

 

Aktuellt