Samhällsbygget fortsätter – budget 2019

I juni 2018 antog regionfullmäktige budgeten för 2019. Budgeten går under namnet Samhällsbygget fortsätter och innehåller fyra målområden som ska vägleda allt arbete i regionen. Den är utarbetad av samarbetspartierna S, C, V och MP.

Dessa målområden är:

 • Hela Gävleborg ska leva och utvecklas
 • Ett grönt och hållbart Gävleborg
 • En välfärd att lita på
 • Fler jobb och högre utbildningsnivå i Gävleborg

För att kunna nå målen prioriterar vi verksamheten i tre steg: jobben, utbildningen och sjukvården. Stark ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning, socialt och ekologiskt hållbar utveckling lägger grunden för ett bra liv i Gävleborg 2019, 2020 och för kommande generationer i vårt län.

Vad innebär våra målområden?

I våra målområden finns flera delmål som vi ska arbeta emot, nedan följer några exempel. Du kan läsa mer om vad målområdena innebär i helhet i vår budget.

Hela Gävleborg ska leva och utvecklas

Alla människor i alla delar av länet ska ha en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Det ska finnas förutsättningar att bo och verka i hela länet, både i staden och på landsbygden.

Gävleborg ska vara ett län rikt på kultur, bildning och utbildning med en stor mångfald och bredd, tillgängligt för alla i hela länet.

Vi satsar bland annat på att:

 • Öka Region Gävleborgs lokala närvaro i länet ytterligare genom att utreda vilka verksamheter som kan bedrivas på andra håll i länet än i dag
 • Fortsätta arbeta för timmestrafik på alla Region Gävleborgs tåglinjer senast 2022
 • Arbeta för fler och bättre cykelbanorna mellan tätorterna
 • Utveckla attraktiva stationsområden och samordna planering för bostäder och infrastruktur inklusive kollektivtrafik
 • Skapa likvärdiga förutsättningar för kulturlivet i hela länet
 • Bidra till högre tillgänglighet till kulturaktiviteter
 • Stärka föreningslivet för att ytterligare stärka den regionala utvecklingen
 • Ytterligare utbyggnad av bredband i hela länet

Ett grönt och hållbart Gävleborg

Gävleborg ska vara en föregångare inom den gröna omställningen. En omställning som bidrar till högre livskvalitet, fler jobb, ekonomisk utveckling samt mindre nyttjande av energi och råvaror.

Gävleborg ska vara ett socialt hållbart samhälle, ett samhälle där människor är delaktiga och har inflytande över det gemensamma samhällsbygget. Alla ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. Barn och unga ska leva under goda och jämlika uppväxtvillkor, en social och ekonomisk trygghet ska säkerställas. 

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning för att utvecklingen i Gävleborg ska vara långsiktigt hållbar.

Vi satsar bland annat på att:

 • Arbeta för att produktionen av fossilfria bränslen i länet ska öka
 • Bidra till att energiproduktionen från solenergi ska öka
 • Öka andelen fossilfritt bränsle inom den särskilda kollektivtrafiken
 • Bidra till att länet blir mer självförsörjande inom livsmedelsproduktionen
 • Förbättra befolkningens hälsa
 • Verka för jämlik och jämställd hälsa
 • Bidra till att barn och ungas uppväxtvillkor förbättras
 • Se till att den offentliga sektorn går före i arbetsmiljöarbetet

En välfärd att lita på

Hälso- och sjukvården i Gävleborg ska bidra till en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har störst behov ska ges företräde och jämlikhet, jämställdhet och
tillgänglighet ska vara ledord.

Det ska i hela länet finnas en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Den ska vara sammanhållen och utgå ifrån varje persons förmågor, vilja och behov samt garantera att varje människa alltid behandlas med värdighet, medkänsla och respekt.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll som regional utvecklingskraft när det gäller forskning, innovation, utveckling och införande av vårdrelaterade tjänster och produkter.

Vi satsar bland annat på att:

 • Utveckla verksamheterna så att patienterna upplever att vården är av bästa kvalitet, att alla är delaktiga i sin egen vård och att alla blir väl bemötta
 • Ge hälso- och sjukvård så nära patienten som möjligt
 • Förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården
 • Stärka kontinuiteten kring den enskilde patienten
 • Minska förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner
 • Möjliggöra för ännu fler barn och unga att omfattas av förmånen om kostnadsfri tandvård. Ålderansvaret utökas med ytterligare ett år, från nuvarande 23 till 24 år
 • Öka andelen tillsvidareanställda i de egna verksamheterna
 • Stärka delaktigheten hos medarbetarna
 • Verka för att ledare och chefer tar ansvar för verksamheten ur ett helhetsperspektiv, skapar sammanhang och en gemensam bild av uppdraget
 • Ha konkurrenskraftiga löner och ersättningar. 
 • Minska sjukskrivningarna i de egna verksamheterna
 • Bidra till att skapa förutsättningar för att nå målet om en tillgänglig, jämlik och effektiv vård genom att bidra till kompetensförsörjning

Fler jobb och högre utbildningsnivå i Gävleborg

Framtidens arbeten skapas genom innovation, kreativitet, företagsamhet och goda villkor för företagen. Medarbetarnas kompetens är en förutsättning för framgångsrika företag. Matchningen mellan dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft ska förbättras.

Det ska vara attraktivt att starta och driva företag i Gävleborg. Upplevelse-, besöks- och tjänstenäringarna ska ges förutsättningar att växa och världsledande exportindustri likväl som små och medelstora företag och kooperativ ska ha möjlighet att utvecklas ytterligare. I
fokus står också en livskraftig och aktiv landsbygd.

Vi satsar bland annat på att:

 • Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till fler jobb och högre utbildningsnivå
 • Samverka med företag, föreningar, myndigheter och akademi för att arbetslösa och nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt får kompletterande utbildning, praktik eller arbete
 • Bidra till utveckling och samverkansformer som främjar innovation, export och fram- och tillväxten av företag i länet
 • Bidra till att länets industri fortsätter leda omställningen till ett klimatsmart samhälle
 • Bidra till att livsmedelsproduktionen i länet stärker sin konkurrenskraft för att skapa sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela länet
 • Utveckla samverkan och samordning mellan besöksnäringen och offentliga aktörer, övrigt näringsliv, akademi samt civilsamhället
 • Via hälso- och sjukvården stimulera till forskning och innovation
 • Förbättra möjligheterna till länsöverskridande resande