Bidrag, priser och stipendier

Via Region Gävleborg kan du som privatperson, förening eller organisation hitta olika finansieringsmöjligheter i form av bidrag, priser och stipendier.

Vem som kan söka och hur det går till varierar. Här listas de olika bidragen, priser och stipendierna och vad som gäller för dem.

Bidrag

Syfte

Ge en bättre möjlighet för länsorganisationerna att företräda personer med funktionsnedsättning. Bidraget ska även främja samverkan och stimulera till ökat erfarenhetsutbyte.

Vem kan söka?

Aktivitetsbidraget kan sökas av brukarorganisationerna i länet. För att få aktivitetsbidrag ska ansökan ha inkommit och hunnit handläggas i bidragsgruppen innan aktiviteten genomförts.

För riksorganisationer med medlemmar (oftast barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning där det ej finns någon länsorganisation) boende i Gävleborgs län har ett belopp avsatts, ansökningsförfarandet är det samma som för länsorganisationerna.

Summa

2017 var summan att söka aktivitetsbidrag för 1 232 500 kronor.

Utdelning

Utdelning av aktivitetsbidrag görs 6 gånger/år. Ansökan om aktivitetsbidrag skall inkomma senast 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti, 15 oktober samt 15 november. Bidragsgruppens möten läggs i samband med dessa datum och beslut tas utifrån varje enskild ansökan. Inga ansökningar handläggs mellan mötena.

Mer information

Samordnare funktionsnedsättning

Syfte

Finansiering av kulturprojekt genom att kombinera offentliga bidrag med crowdfunding.

Vem kan söka?

Vem som helst kan lägga upp ett projekt för finansiering av kulturprojekt som är till gagn för medborgare i Gävleborgs län.

Utdelning

Den offentliga finansieringen utgörs i detta fall av de 200 000 kr som Region Gävleborg under 2017 har lagt i Gävleborgsfonden. Fonden är aktiv mellan 1 april och 31 augusti 2017.

Mer information

Crowdculture

Syfte

Ge en bättre möjlighet för länsorganisationerna att företräda personer med funktionsnedsättning i länet. Bidraget ska även främja samverkan och stimulera till ökat erfarenhetsutbyte.

Vem kan söka?

Organisationsbidraget kan sökas av länsorganisationer.

Summa

Bidraget betalas utifrån medlemsantal och verksamhetsberättelse från förutvarande verksamhetsår. Summan 2017 var 1 232 500 kronor, fördelat på 87 kronor/medlem.

Utdelning

Bidraget betalas ut årligen under januari månad.

Mer information

Samordnare funktionsnedsättning

Syfte

Att stödja projekt som syftar till att skapa strukturer, metoder och arenor / plattformar mm för att förverkliga den regionala kulturpolitiken.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag kan ej söka.

Summa

Max 50 000 kr

Utdelning

Beslut tas vid fyra tillfällen per år: 15 februari, 15 maj, 15 september och 15 november.

Mer information

Projektstöd till kulturverksamhet

Syfte

Stöd till arrangemang och festivaler som äger rum i Gävleborg och som är av stor vikt för att förverkliga kulturplanens visioner.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag kan inte söka.

Summa

Max 50 000

Utdelning

Beslut tas vid fyra tillfällen per år: 15 februari, 15 maj, 15 september och 15 november.

Mer information

Stöd till kulturarrangemang

Syfte

Att ge talanger möjlighet att utvecklas med större produktioner. Att möjliggöra inspiration till yngre filmare och stödja filmer med konstnärlig potential.

Vem kan söka?

Filmare från Gävleborg som fyllt 18 år och som engagerar sig i filmprojekt som inte är helt professionella.

Summa

Max 30 000 kronor.

Utdelning

Beslut tas vid fyra tillfällen per år. 15 februari, 15 maj, 15 september samt 15 november.

Mer information

Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm

Syfte

Att möjliggöra fler filmproduktioner och på så sätt öka kompetensen i länet samt att visa upp Gävleborg och länets filmare i de stora, breda visningsfönster som finns.

Vem kan söka?

Professionella filmarbetare som fyllt 18 år.

Summa

Max 50 000 kronor.

Utdelning

Beslut tas vid fyra tillfällen per år: 15 februari, 15 maj, 15 september samt 15 november.

Mer information

Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm

Syfte

Att stödja särskilda insatser som ligger i linje med den regionala kulturpolitiken.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag kan inte söka.

Utdelning

Beslut tas normalt en gång per år. Sista ansökningsdag är 31 mars.

Mer information

Utvecklingsbidrag till kultur

Syfte

Att stödja organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen.

Vem kan söka?

Ideella och idéburna organisationer i Gävleborg inom området för folkhälsa.

Utdelning

En gång per år.

Mer information

Stöd och bidrag - Folkhälsa och hållbarhet

Syfte

Att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen.

Vem kan söka?

Pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer och organisationer för företagande.

Utdelning

Beslut tas gång per år och avser bidrag nästföljande år. Sista ansökningsdag är 1 september.

Mer information

Stöd till organisationer - Kulturutveckling

Syfte

Att stimulera till politisk verksamhet.

Vem kan söka?

Politiskt ungdomsförbund i Gävleborg vars moderparti har mandat i regionfullmäktige och som har minst 100 medlemmar i åldern 14-25 år bosatta i Gävleborgs län.

Utdelning

Beslut tas en gång per år och avser bidrag nästföljande år. Sista ansökningsdag är 1 september.

Mer information

Stöd till organisationer - Kulturutveckling

Syfte

Att stödja studieförbundens regionala verksamhet och att främja den regionala verksamhetens utveckling.

Vem kan söka?

Studieförbundens distriktsorganisationer med verksamhet i Gävleborg.

Utdelning

Beslut tas en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Sista ansökningsdag är 1 september.

Mer information

Stöd till organisationer - Kulturutveckling

Syfte

Skapa möjlighet för unga personer i Gävleborg att prova idéer och främja kreativitet inom kulturområdet.

Vem kan söka?

Personer mellan 16 – 26 år som är folkbokförda i Gävleborg. Även föreningar kan söka.

Summa

Max 10 000 kronor

Utdelning

Beslut tas löpande under året.

Mer information

Växthusstöd - Kulturutveckling

Priser och stipendier

Syfte

Att hedra en för Gävleborgs län värdefull kulturgärning.

Vem kan söka?

Man söker inte själv. Vem som helst kan lämna förslag på kulturpristagare.

Utdelning

Förslag ska inlämnas senast i början av mars. Definitivt datum anges på Kultutvecklings hemsida under januari. Beslut brukar tas under maj och utdelning sker i samband med Regionfullmäktiges möte i juni. Kulturpriset utgörs av ett konstverk.

Mer information

Kulturstipendier och kulturpris

Syfte

Att ge utövare inom kulturområdet möjligheter att förkovra sig inom sitt område eller förverkliga projekt som är konstnärligt spännande och förnyande men kommersiellt osäkra.

Vem kan söka?

Kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet.

Summa

Sex stipendier om vardera 25 000 kronor

Utdelning

Ansökan ska inlämnas i början av mars. Definitivt datum anges på Kultutvecklings hemsida under januari. Beslut om stipendier brukar tas under maj och utdelning sker i samband med Regionfullmäktiges möte i juni.

Mer information

Kulturstipendier och kulturpris

Syfte

Att uppmuntra och uppmärksamma goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet.

Vem kan söka?

Enskilda individer, föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera. De insatser som nomineras bör finnas inom de tre prioriterade målområdena i länsfolkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg: delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor eller ekonomiska och sociala förutsättningar.

Utdelning

En gång per år.

Mer information

Länsfolkhälsopris

Syfte

Stipendiet är en belöning för utmärkt studieprestation inom fyra av programmen/ämnesområdena vid Högskolan i Gävle som särskilt ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Vem kan söka?

Man söker inte stipendiet. Lärare vid de aktuella programmen nominerar vardera, senast den 15 mars, tre examensarbeten från föregående kalenderår. En stipendiekommitté inom Region Gävleborg beslutar vilka fyra examensarbeten som ska belönas med stipendiet.

De aktuella programmen/ämnesområdena är. Lärarprogrammet, inriktning mot förskola, grundskolans tidigare år eller fritidshem; Folkhälsostrateg för hållbar utveckling, folkhälsovetenskap; Omvårdnad på grundnivå eller avancerad nivå och Socialt arbete.

Summa

Fyra stipendier om vardera 15 000 kronor.

Utdelning

Beslut tas av Region Gävleborg under april och stipendierna utdelas vid regionstyrelsens möte i juni.