Drakprojektet

Drakprojektet vill utveckla hälsofrämjande kulturaktiviteter online med hjälp av modern teknik, och vänder sig till unga vuxna som av olika anledningar drar sig undan sociala sammanhang.

Syfte är att uppmuntra kulturintresse, social gemenskap och digital delaktighet, som leder till att deltagarna tar sig ur sitt utanförskap och får möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang även utanför nätet.

Med medel från Region Gävleborg och Allmänna Arvsfonden kommer projektet att genomföras i Gävleborg med start i år.

Drakprojektet

Läs förstudien här