Kultur och hälsa

Olika tankar och teorier om kulturens påverkan på människan har utvecklats genom världshistorien. Numera är det exempelvis vetenskapligt belagt att musik har unika egenskaper som utvecklar hjärnans synapser. Det är inte bara viktigt när man ska lära sig spela ett instrument utan också när en afasipatient tränar upp sin talförmåga eller när en strokepatient tränar på att kunna gå igen.

Inom dagens hjärnforskning finns evidens för klara samband mellan kultur och hälsa. Kulturen ses som en slags mötesplats där mänskliga möjligheter till kommunikation, analys, begreppsbildning, identitetsskapande, social gemenskap, känslomässig utlevelse och välbefinnande samspelar.

Individens ansvar för den egna hälsan förutsätter kunskap, motivation och verktyg att formulera mål, göra val och genomföra förändringar. Empowerment (egenmakt) har blivit ett nyckelbegrepp där det viktigaste är att stödja människor så att de själva tar kontroll över sina liv, gör positiva livsstilsförändringar och tar aktiv del i samhällslivet. Kultur kan i detta sammanhang vara ett viktigt redskap.

Vill du läsa mer om forskning om sambanden mellan kultur och hälsa? Läs om Karolinska Institutets satsning Den kulturella hjärnan, om Centrum för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet och om Kulturrådets arbete med kultur och hälsa.