Projektstöd till kultur för integration

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd avsätter 750 000 kronor för att ge kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer (ideella föreningar, stiftelser, studieförbund etc.) möjlighet att genomföra kulturinsatser för att främja integration och interkulturell dialog i Gävleborg.

Syftet är att asylsökande och nyanlända ska ges möjlighet att ta del av eller delta i skapande kulturaktiviteter för att bidra till ökad psykosocial hälsa och delaktighet i det regionala kulturlivet.

Genom kulturverksamhet och kreativa aktiviteter främjar vi integration och interkulturella möten samt möter människors grundläggande behov av kulturupplevelser.


Tidplan

Utlysning av projektstödet sker 24 februari 2017 och sista ansökningsdag är 15 april 2017. Handläggningstiden är cirka 4 veckor. Projekten som beilvjas projektstöd får börja 15 april 2017 och ska vara avslutat senast 15 november 2017. Redovisning av projektet sker senast 15 december 2017. 


Vem kan söka?

Medel kan sökas av kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer (ideella föreningar, stiftelser, studieförbund etc.) i Gävleborgs län.


Vem kan inte söka?

Enskilda personer, ekonomiska föreningar eller kommersiella aktörer kan inte söka bidraget, men de kan vara samverkande part.


Hur mycket kan en söka?

Högsta belopp för en ansökan är 50 000 kronor. Kommuner som ansöker om projektstöd ska medfinansiera projektet med minst 50 % av totalbudgeten. En ansökan kan omfatta flera olika insatser. En och samma organisation kan skicka in flera ansökningar för olika projekt. Dock kan en organisation inte söka andra medel för samma ändamål inom Region Gävleborg.


Vad kan en söka för?

Medel för direkta kostnader för att genomföra kulturinsatser för integration och interkulturella möten; exempelvis föreställningar, material, workshops eller kursverksamhet m.m. I ansökan ska tydligt anges vilka kulturaktiviteter som ska genomföras och hur många en uppskattar kan komma att delta. I ansökan ska tydligt framgå vilka asylsökande och nyanlända som avses (barn, unga, familjer, äldre, osv.).


Vad kan en inte söka för?

Bidrag lämnas inte till redan genomförda insatser och projekt. Projekten får börja tidigast 15 april 2017. Ett projekt som har annan finansiering från Region Gävleborg, t. ex. annan typ av projektstöd eller utvecklingsbidrag, kan inte söka stöd inom denna utlysning till kultur för integration. Projekt som tidigare har fått projektstöd från Region Gävleborg och som vill söka för en fortsättning av projektet måste ha avslutat och redovisat sitt projekt för att kunna söka inom denna utlysning.

Bidrag lämnas inte till ordinarie verksamhet eller kommersiella arrangemang.


Vad krävs för att ett projekt ska få stöd?

Projektansökningarna bedöms utifrån ett antal kriterier. En ansökan behöver dock inte uppfylla alla kriterier.

• barn och unga som målgrupp
• främja ömsesidig delaktighet och interkulturella möten
• ett tydligt jämställd- och jämlikhetsperspektiv
• samverkan med det professionella kulturlivet i Gävleborg
• en tydlig lokal och regional förankring
• en plan för förväntade effekter och långsiktighet efter projekttidens slut
• medfinansiering från annan part än Region Gävleborg
• fleråriga projekt ska prioriteras, men en ny ansökan måste skickas in varje år


Ansökan

Ansökan görs endast digitalt via Kulturdatabasen. Det finns även snabbhjälp i kulturdatabasen att tillgå. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling och ska vara Region Gävleborg tillhanda senast 15 april. Region Gävleborg tar inte emot ansökningar efter detta datum.


Beslut och utbetalning

Beslut om stöd tas inom fyra veckor efter sista ansökningsdag. Ett beviljat stöd betalas ut i förskott mot faktura. Faktureringsuppgifter lämnas tillsammans med ett beviljat beslut.


Marknadsföring

Projekt som har beviljats bidrag ska vid all extern kommunikation (informationsmaterial, publikationer med mera) tydligt redovisa att Region Gävleborg är medfinansiär.

Ladda ner Region Gävleborgs logotyp


Redovisning

Redovisning av ett beviljat projektstöd ska ske senast 15 december 2017 via Kulturdatabasen. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen använts felaktigt eller om redovisning uteblir.


Ordlista

  • Med asylsökande menas personer som sökt skydd i Sverige, men som inte har fått uppehållstillstånd.
  • Med nyanlända menas personer som har fått uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun.
  • Med interkulturell dialog och möten menas att individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter erfarenheter och perspektiv, vilket gör kulturer föränderliga och i ständig utveckling. Interkulturell används här för att understryka dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper.