Utvecklingsbidrag till kultur

Region Gävleborg vill genom den regionala kulturpolitiken bidra till ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang.

Regionala kulturpolitiska mål och prioriteringar uttrycks i den regionala kulturplan, som utarbetats i samverkan med länets kommuner och kulturliv.

Utvecklingsbidrag ges till verksamheter för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturpolitiken. Mer information finns i kulturplanen.

Kriterier vid bedömning av bidragsansökningar

  • Det regionala perspektivet
  • Nytänkande
  • Livslängd, livskraft efter projektet avslutas
  • Medfinansiering

Ansökan om utvecklingsbidrag prövas mot Kulturplan Gävleborg.

Allmänna villkor för utvecklingsbidrag

Sökande kan vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade.

Bidraget kan endast sökas för regional verksamhet och får endast användas till verksamhet utan kommersiellt syfte.

Med projekt menas i tid och rum avgränsade insatser med klart uttalat regionalpolitiskt mål och syfte. Projekteten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. för att förverkliga den regionala kulturpolitiken. Medlen kan alltså inte användas till att finansiera ordinarie åtgärder inom statlig eller kommunal verksamhet.

Ansökan

Ansökan om bidrag under 2017 görs senast 31 mars 2017. Följande uppgifter ska finnas med:

  • projektbeskrivning
  • budget och ansökt belopp
  • tidsplan
  • sökandes namn och adress

Adress

Ansökan och rekvisition av beviljade medel skickas till:
Region Gävleborg
Kultur- och kompetensnämnden
801 88 Gävle