Kulturstipendier och kulturpris 2018

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturpriser och kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län eller som genom sin verksamhet eller person har anknytning till länet. Vid ansökningstidens utgång hade 52 stipendieansökningar och sex förslag på kulturpristagare inkommit.

Kulturstipendier

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd har beslutat att dela ut sex kulturstipendier.

Kulturstipendiater är Eiwor Kjellberg (musiker och projektledare), Järvsö, Claes Larsson (slöjdare och konsthantverkare), Gävle, Victor Claeson (filmare och klippare), Gävle, Inga Linn Härdelin (bildkonstnär), Delsbo/Göteborg, Malena Hilding (journalist), Bollnäs och Lilian Sjölund (redaktör), Gävle (delat stipendium) samt Hanna af Kleen (dansare, pedagog och projektledare), Gävle. Kulturstipendium om vardera 25 000 kronor delas ut i vid en ceremoni i samband med regionfullmäktiges möte i Bollnäs den 12 juni.

Kulturpristagare

Till kulturpristagare utses Svenolof Sundberg (konstsmed, pedagog och sakkunnig inom smidesområdet), Storvik och Anna-Carin Åsbrink (slöjdare, byggnadsvårdare, inspiratör och pedagog), Järvsö. Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd delar ut kulturprisen i form av konstverk utförda av Anna Åstrand vid en ceremoni i samband med regionfullmäktiges möte i Bollnäs den 12 juni.

Motiveringar för kulturstipendiater 2018

Musikern och projektledaren Eiwor Kjellberg, Järvsö

Eiwor Kjellberg har varit en dynamisk och kreativ kraft inom svensk folkmusik och pedagogik under många år och genom sin gärning har hon utbildat och entusiasmerat mängder av unga spelmän. Hon vill nu ta chansen att göra en resa inom sin egen släkts musik och dokumentera och söka mer kunskap om musiken i Färila. Eiwor har en unik möjlighet att göra detta med både lokal förankring och djup musikalisk och pedagogisk kunskap. Hennes arbete kommer säkerligen leda till att många fler musiker får ta del av denna musikskatt och dessutom lyfta en musiktradition som sällan uppmärksammats inom folkmusiksverige.

Region Gävleborg vill med stipendiet stödja Eiwor Kjellberg i hennes arbete. Kulturstipendiet utgörs av 25 000 kronor

Slöjdaren och konsthantverkaren Claes Larsson, Storvik

Claes Larsson är en samtida slöjdare med kreativiteten och det sociopolitiska perspektivet som drivkraft. Med nyfikenhet och uthållighet utforskar han tekniker, material, normer och alternativa vägar för att utforma sina alster. Claes söker stipendiet för att finansiera sitt gesällprov inom träslöjd, på Västerbergs folkhögskola. Endast ett gesällbrev med den inriktningen har tidigare delats ut i Sverige.

Region Gävleborg vill med stipendiet bidra till att Claes Larsson kan förverkliga sina planer. Kulturstipendiet utgörs av 25 000 kronor.

Filmaren och klipparen Victor Claeson, Gävle

Victor Claeson lyckas med sin experimentella stil visualisera platser vi aldrig sett förut. Genom att blanda analogt och digitalt och utforska nya metoder att använda den rörliga bilden skapar han nya outforskade världar. Med sitt konstnärskap tryggt fäst i Gävleborg och med sitt engagemang att utveckla filmen och filmare i sin omgivning är han en inspiration och en kraft som stärker länet.

Region Gävleborg vill med stipendiet ge Victor Claeson tid att slutföra sitt pågående filmprojekt Singularity. Kulturstipendiet utgörs av 25 000 kronor.

Bildkonstnären Inga Linn Härdelin, Delsbo/Göteborg

Inga Linn studerar för närvarande på Konstnärligt masterprogram i fotografi vid Akademin Valand i Göteborg. Hon söker stipendiet för att kunna realisera sitt planerade examensarbete läsåret 2018-2019 vilket innefattar en fotoresa till det mytomspunna Devil´s Kettle Falls i Minnesota, USA, sommaren 2018. Metoden att använda naturen som metafor för existentiella frågeställningar är klassisk inom konsthistorien men Inga Linns sätt att närma sig uppgiften genom ett bredare utforskande av platsen och av människor i dess närhet känns samtida och angelägen.

Region Gävleborg vill med stipendiet medverka till att verket kan färdigställas och visas vid examensutställningen på konsthallen Röda Sten i Göteborg under våren 2019. Kulturstipendiet utgörs av 25 000 kronor

Journalisten Malena Hilding, Bollnäs, och redaktören Lilian Sjölund, Gävle

Malena Hilding och Lilian Sjölund har orden som arbetsredskap. Genom sitt skrivande har de gjort sig välbekanta i hela Hälsingland, och lite till. Nu använder de sina pennor för att med reportageboken "Kvinnorna i Hälsingland" presentera ett tjugotal kvinnor från Hälsingland, alla med olika yrken och erfarenheter. Med bokens samtal bidrar Malena Hilding och Lilian Sjölund till att synliggöra kvinnorna, landskapet, kulturen och inte minst en del av vår demokrati.

Region Gävleborg vill med stipendiet medverka till att Malena Hilding och Lilian Sjölund kan slutföra sitt arbete med boken. Kulturstipendiet, som delas mellan de bägge, utgörs av 25 000 kronor.

Dansaren, pedagogen och projektledaren Hanna af Kleen, Gävle

Hanna af Kleen har under många år arbetat idogt för dansen i hela regionen såväl som pedagog som danslärare. Några av de projekt hon varit involverad i är Skapa dans, Dansstafetten. Danskompaniet Unga, DansLAB och nu senast med scenkonstkompaniet PHIDR. Hanna är en viktig del av danslivet i Gävleborg och en fin förebild, bland annat för de unga vuxna som hon mest fokuserar på. Stipendiet kommer hon framförallt att använda till studieresor och till egen fortbildning inom dansområdet.

Region Gävleborg vill med stipendiet medverka till att Hanna af Kleen fortsätter att vidareutveckla sitt arbete med dans. Kulturstipendiet utgörs av 25 000 kronor.

Kulturpristagare

Konstsmeden Svenolof Sundberg, Storvik

Svenolof Sundberg har under många år varit verksam som konstsmed, pedagog och sakkunnig inom smidesområdet. Formsäkerhet och känsla för materialet präglar hans arbeten, oavsett om det gäller mindre bruksföremål eller offentlig konst. Ödmjuk, jordnära och lokalt förankrad i Storvik, men representerad med offentliga arbeten, från Helsingborg i söder till Örnsköldsvik i norr. Han har också gjort viktiga insatser när det gäller historiska restaureringsarbeten. Svenolof är även en uppskattad pedagog som gärna delar med sig av sina kunskaper, bland annat på Västerbergs folkhögskola.

Region Gävleborg vill med kulturpriset hedra Svenolof Sundberg för hans viktiga insatser inom smidesområdet, samt inspirera till fortsatt verksamhet. Kulturpriset utgörs av ett konstverk av konstnären Anna Åstrand.

Slöjdaren, entreprenören och pedagogen Anna- Carin Åsbrink, Järvsö

Som slöjdare, byggnadsvårdare, inspiratör och pedagog är Anna-Carin Åsbrink en viktig levandegörare av Hälsinglands kulturarv. Som drivande kraft inom Järvsö Hembygdsförening, Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund och Västra Hälsinglands Slöjdförening har hon bidragit till utvecklandet av viktiga besöksmål som Dräktstämman på Karls, Korgstämman i Järvsö och Lill-Babs Caffär. Som entreprenör och kunskapsförmedlare inom kulturarvsområdet är hon en stark och positiv förebild, bland annat genom sitt företag Måleriverkstan.

Region Gävleborg vill med kulturpriset hedra Anna-Carin Åsbrink för hennes viktiga insatser för att bevara, levandegöra och utveckla det Hälsingska kulturarvet samt inspirera till fortsatt verksamhet. Kulturpriset utgörs av ett konsverk av konstnären Anna Åstrand.