KOM-X

KOM-X är en specialistenhet som arbetar med hjälpmedel som underlättar kommunikation och/eller datoranvändning för personer med funktionsnedsättning. På Kom-X finns även Datatek.

På KOM-X arbetar vi i tvärprofessionella team som gör individuella bedömningar som utgår från varje persons särskilda behov. Målet är att öka personens delaktighet.

I teamet ingår arbetsterapeut, logoped, specialpedagog och synpedagog. Teamet samarbetar vid behov med tekniker.

Lättläst

Vårdenhetschef

Malin Nilsson